Úvod do magie

Historie Wiccy

16. ledna 2008 v 19:28 | Alexis Cohen
Před 25tisíci let (v době kamenné) člověk lovil, snažil se rozdělat oheň, ženy se staraly o děti...atd. V této době byla příroda velmi divoká a tak lidé měli větší úctu k přírodním jevům. K prudkým vodním tokům přiřazoval Boha, k vichřici, která jim zničila obydlí přiřadil Boha, ke smrti přiřadil Boha. Tomuto se říká animismus. Bůh řídil vítr, Bůh poroučel vodám, Bůh měl moc určit zda se lov vydaří a spoustu dalšího. V této době měla většina zvířat rohy a tak lidé Boha lovu také zobrazovali s rohama. Do tohoto se už začalo vkládat náboženství. Lidé také začali vyrábět sošky. Když vyrobili sošku Boha a začali s ním bojovat, napadli ho a ,,zabili", tak se měl lov vydařit. Takto začal náboženskomagický - rituál. Lidí, také nezapomněli na ženy. Začali vyrábět také sošky žen. nejznámější byla Věstonická Venuše či Venuše z Sireuilu). Žena se vyznačovala vyklenutým břichem, velkým zadkem a velkými prsy. Žena byla považována za utěšitelku, Matku Přírodu, Matku Země či Velkou dárkyní. Takto poté vznikaly i Bohyně. S vývojem člověka se potom vyvíjelo i náboženství. Jména Bohů začala být podobná. To bylo kvůli tomu, že na severu dnešní Evropy bylo jedno jméno Boha a na jihu Evropy bylo toto jménu podobné. Spíše to byla zkratka toho původního. Člověk v 22 - 18tisíc před našim letopočtem začal věřit v posmrtný život. jestliže umřel např. muž, potom mu byly do hrobu vkládány zbraně, jídlo, ale i psy. Dále se rozvíjelo jak náboženství, tak i magie. Když vzniklo křesťanství, začalo také nabývat lidí, kteří věřili v ďábla. V této době bylo také spousta čarodějů a čarodějnic. Dříve byly v každé vesnici, kvůli tomu, aby si k nim lidé chodili pro radu, pro lektvar atd. Potom se ale stalo, že lidé začali obviňovat čaroděje a čarodějky, že uctívají ďábla. Takto začal ,,hon na čarodějnice". Ženy byly mučeny. Např. je shodili z nejvyššího mostu, jestliže žena zemřela nebyla čarodějnice, jestliže přežila je čarodějnice. Často byly také mučeny a hlavně spalovány na hranici. V této době zemřela spousta žen.
Po tomto si mohl kdekdo říct, že čarodějnice úplně vymizely. Není to tak. Čarodějnictví si mezi sebou předávali v rodině. Bylo to něco jako dědictví z generace na generaci. Později doba naštěstí polevila a v roce 1974 rada amerických čarodějů a čarodějnic přijala Zásady kultu wicca. Nebudu vám zde vypisovat všech 13 zásad, protože to je celkem dlouhé, ale napíšu vám zde alespoň tři z nich.
1. zásada: Tyto rituály provádíme, abychom se naladili na přírodní rytmus životních sil určovaný fázemi luny, ročními obdobími a světovými stranami.
2. Uznáváme, že nám naše inteligence ukládá jedinečnou povinnost k životnímu prostředí. Snažíme se žít v souladu s přírodou, v ekologické rovnováze poskytující naplnění života a uznáváme evoluční koncepci.
3. Uznáváme sílu s mnohem větší hloubkou, než jakou je obdařen průměrný člověk. Pro svou velikost se někdy nazývá ,,nadpřirozená", ale díváme se na ni jako na něco potencionálně dostupného.
Toto jsou některé ze zásad. Dnes už vidíme wiccu a magii jako něco přirozeného, ale přesto tomu spousta lidí stále nevěří.
Zdroj: http://whiteangels.blog.cz/

Novodobá Magie

16. ledna 2008 v 19:25 | Alexis Cohen
Chceme-li se bavit o novodobé magii a diskutovat o jejím významu, musíme se nejprve obeznámit s jejím vývojem. Proto následuje nyní menší hrnutí evoluce magie v průběhu tohoto tisíciletí.
Magie je definována jako umění dělat změny pomocí vnější a nadpřirozené síly. Vliv magie a její existence vůbec spadají do hlubokého dávnověku a de facto se vyskytovala (a vyskytuje) na celém světě. Díky tomu jsou na naší planetě rozšířeny rozmanité druhy magických systémů. V této práci se budu zabývat pouze rozvojem tzv. západní magie a její postavení v moderním čarodějnictví a neopohanství.
Slovo magie pochází z řeckého slova megus, což znamená velký. Někdy se též připouští termín megein. Všeobecně se magie dělí na černou a bílou (tedy ve službách sil dobra a zla), avšak toto dělení se používá vlastně až od 12. století. Ve své podstatě je magie neutrální a záleží zejména na interpretovi, k jakým účelům ji využije.
Forem praktikování magie je bezpočet. Jako velmi hrubé dělení lze tyto praktiky rozdělit na mechanické kouzelnictví a vyšší formu kouzelnictví. Mechanické kouzelnictví se používá k dosažení daného účelu (např. tavením voskové postavičky k zajištění smrti představované osoby). Vyšší forma se zabývá vyvolávání duchů a božstev. Tato vyšší forma se též nazývá theurgie, zatímco mechanickému kouzelnictví se přiřazuje jméno mageia.
Magie existovala již od dob prvních lidí na Zemi. Je tedy vlastně nejstarším náboženstvím (dá-li se to takto nazvat) světa. Byla hojně praktikována a protože v drtivé většině nenarušovala žádné teologické nauky, byla tolerována a uznávána. Zlom přišel až s křesťanstvím, kdy roku 364 Laodiceaská rada vydala 36. kánon, kterým zakazovala kněžím zabývat se magií, astrologií a matematikou. Další ranou magii byl 4. kánon Rady v Oxii, který od roku 525 zakazoval věřícím přijímat jakékoliv rady od jasnovidců a kouzelníků a předpovídání budoucnosti učinil nezákonným. V roce 692 církev exkomunikovala všechny, kdož se zabývali jasnovidectvím a roku 721 církevní sněm potvrdil platnost těchto sankcí. Je historickým paradoxem, že předpovídání budoucnosti (tedy jen odhalování budoucích dějů a ne jejich ovlivňování) bylo označeno jako magické, i když k magii vůbec nepatří.
Tento přístup velmi názorně dokumentuje přístup církve k magii, který vyvrcholil v době inkvizic. Dalším paradoxem je, že ačkoliv soukromé praktikování magie bylo nezákonné, církev přejala mnoho theurgických a goetických obřadů (goeteia - nejnižší forma magie, zabývající se např. mícháním lektvarů) a posvětila je. Ostatní prohlásila za zlo, které má kořeny v samotném ďáblovi.
Od 7. do 17. století se velmi rozmohla alchymie, která je mylně spojována s magií. Narozdíl od magie vychází alchymie z egyptské teorie hermetiky.
Středověká magie se jako samostatný systém ustanovila ve 12. století na základě neoplatónství (z něhož vychází i kupř. Kabala). Do 13. století církev magii nijak neomezovala, ovšem ve století čtrnáctém převládla v Evropě aristotelovská filozofie, která hlásala, že přirozená magie neexistuje, tudíž její původ musí být buď božský nebo démonický. Církev si samozřejmě vybrala tu horší variantu a od 15. století byli mágové zastrašováni a trestáni, ovšem ne tak ukrutně jako kouzelníci a čarodějové, kteří byli jako kacíři upalováni.
Svého rozkvětu se středověká magie dočkala v období renesance; jejími čelnými představiteli byli např. Agrippa von Nettsheim, Paracelsus a John Dee (spolupracovník známého média a šarlatána Edwarda Kellyho).
V 17. a 18. století se oblibě těšily různá tajná bratrstva, jako např. Svobodní zednáři či Bratři růžového kříže. Populární byly rovněž zaklínací knihy.
Právě od této doby se magie vyvíjela v ucelený celek až k dnešní moderní podobě. V současnosti existuje ve světě mnoho různých společenství, která se zabývají magií. Všechny však vycházejí z neopohanství. Neopohanství je směr hlásající návrat k přírodě a přírodním silám. Jedná se o spojení theurgie a goetie a obsahuje prvky lidové, obřadní a sexuální magie. Jednotlivé obřady se pochopitelně různí, záleží na dané tradici, ale v podstatě je možné říci asi toto:
Čaroděj nebo čarodějnice pracuje v magickém kruhu se čtyřmi základními magickými nástroji, které jsou pozemským zobrazením jednotlivých prvků: dýka nebo meč symbolizuje oheň, pentagram zemi, pohár vodu a hůlka vzduch. Nástroje se označí vyrytím příslušných pečetí nebo run a zasvětí se příslušnému prvku: dýka plameni svíčky, pentagram soli, pohár vodě a hůlka kadidlu. Čaroděj se poté obrací na příslušnou bohyni nebo boha, kterého vzývá.
Tolik tedy k úvodním pojmům. Nyní můj názor. Já osobně věřím v magii a velmi se o ni zajímám. Ačkoliv souhlasím s původním názorem, že magie je ve své podstatě neutrální a záleží na člověku, jak ji využije, přece jen jsem stoupencem bílé magie. Je třeba si uvědomit, že znalý člověk může sice magii použít k negativním účelům, ale podle vesmírných zákonů se mu to několikanásobně vrátí. Není to však nic divného. I tak posvátný symbol, jakým je bezpochyby křesťanský kříž, se může změnit v nástroj zla jeho pouhým obrácením.
Je bohužel smutné, že mnoha lidem při zaslechnutí slova "magie" naskočí husí kůže a už si představují lidské oběti, vzývání Satana, divoké orgie apod. Proti tomuto je třeba bojovat. V neopohanství se nikdy neobětují krvavé oběti, protože by toto bylo porušení základního motta hnutí Wiccan Rede, které přijalo celé neopohanství: "Pokud nikomu neublížíš, dělej si, co chceš.", což je velice podobné naší ústavě. Z této základní myšlenky dále vyplývá, že magie se nesmí používat proti jiným lidem a jiným objektům. Za dobré je považováno pouze konání dobra (jako je třeba léčení). Někteří konzervativní členové tohoto hnutí tvrdí, že se toto vztahuje i na čaroděje a mágy, kteří na nás poslali např. kletbu. Zbytek (a těch je většina) však tvrdí, že na toho, kdo nám ubližuje, je možno jeho vlastní zlobu odmrštit zpět (jako názorný příklad lze uvést, že první skupina navrhuje vytvořit neutralizující štít, na kterém by se kletba neškodně rozplynula; zbytek zase navrhuje zrcadlovou plochu, od které by se kletba odrazila zpět na jejího autora). Já sám se řadím ke druhé skupině.
Dalším bludem je vzývání Satana. Neopohané ďábla vůbec neuznávají jako člena přírody, proto ho také neuctívají (co není, to se nemůže uctívat; celkem logické, že?). Tato fikce vznikla pravděpodobně jako reakce na uctívání rohatého boha, který spolu s bohyní-matkou, je nejuctívanější božstvo. Záleží na jednotlivých tradicích uctívání (např. alexandrijská, gardneriánská, keltská, fairy apod.), koho uctívají, ale bohyně se obecně považuje za vyšší mocnost. Mne nejvíce zajímá severská tradice a tu také vyznávám (viz stránky o runách).
Říká-li někdo, že se na obřadech provozují sexuální orgie, může mít i pravdu. Neopohanství považuje sex nikoliv za hřích, ale za dar. Proto je při některých obřadech provozován tzv. velký rituál, což je rituální faktická či fiktivní soulož nejvyšší kněžky a nejvyššího kněze. Faktickou snad popisovat nemusím a fiktivní probíhá ponořením dýky, kterou drží kněz, do poháru s vodou, který drží kněžka.
Další omyl je znak pentagramu, který se mylně označuje jako symbol zla. Kritikové bohužel přehlédli, že satanisté používají pentagram s kozí hlavou uprostřed a ještě ke všemu vzhůru nohama.
Posledním z řady omylů, který se často uvádí, je fakt, který s magií souvisí jen okrajově. Jedna se o symbol svastiky, který užívali nacisté. Tento symbol však vůbec není symbolem zla. Adolf Hitler si ho "vypůjčil" z norské mytologie, kde náležel Matce Zemi a byl rovněž znakem kladiva boha Thóra. Mezi okultisty se povídá, že Hitlerův pád způsobili právě oba bohové. Je-li tomu tak, pak si myslím, že poněkud pozdě, ale přece.
Co říci na závěr? Moderní magie má podle mého názoru mnohé nabídnout a v "konkurenci" tradičních náboženství, jako je křesťanství, buddhismus, islám apod., směle obstojí. Na rozdíl od těchto svých "konkurentů" totiž neopohanství nezatracuje ostatní náboženství, ani nehlásá svou jedinečnost. Je pouze hnutím, které usiluje o splynutí člověka s přírodou a pomáhá mu ji poznat. Na úplný závěr této práce mi dovolte dvě poznámky, které mě na neopohanství zaujaly a o kterých si myslím, že by mohly zajímat i vás:
  1. Při narození dítěte uspořádají jeho rodiče obřad zvaný wiccaning. Je to obdoba křesťanského křtu, při které je dítěti dáno nové jméno. Toto jméno si dítě v dospělosti může nechat nebo ho může změnit. Tento "křest" (narozdíl od křesťanství) dítě nezavazuje k žádné víře. Je ponecháno čistě na něm, v co bude věřit. Kmotrem dítěte se může stát i osoba stojící mimo neopohanství.
  2. Nám dobře známou teorii Gaia nejvíce ovlivnil britský odborník na plynovou chromatografii James Lovelock. Celkově lze teorii Gaia shrnout asi takto: Lidstvo je součástí komplexního biosférického systému. Život na Zemi se nevyvinul proto, že zde byly příhodné podmínky, ale protože tyto podmínky vytvořila Gaia. Gaia se tyto podmínky snaží udržet, ovšem člověk toto úsilí celkem úspěšně maří. Pakliže se však lidstvo nevzpamatuje a nenechá svého drancování přírody, Gaia obnoví přirozený stav věcí, ovšem za cenu likvidace původce těchto škod - člověka.
V neopohanství se tato teorie označuje Gaea a rozvinul ji zakladatel Církve všech světůOtter Zell. Zell popisuje, že se mu Země, jako jedno obrovské společenství, zjevila ve snu ze dne 6. září 1970. Zell tento organismus nazval Terrebia a 11. září 1970 pronesl kázání na téma: Theageneze: zrození bohyně. Po korespondenci s Lovelockem Zell přejmenoval Terrebii na Gaeu. V neopohanství Gaea představuje bohyni, která slouží lidstvu a zároveň lidstvo slouží jí. Jako vrchol této koexistence, tzv. bod omega, nastane stav, kdy veškeré organismy na Zemi a Gaea splynou do telepatické jednoty. Tento stav však ohrožuje sám člověk, proto se ho Gaea snaží dosáhnout cestou sucha, hladomorů, záplav apod. Neopohané, často zastoupení v ekologických hnutích, se snaží o nastolení ekologické rovnováhy, neboť jen tak můžeme dosáhnout nejvyššího bodu existence, bodu omega. Zdali se tak stane, je ovšem otázkou.

Tarot

23. května 2006 v 20:58 | Hedvik Segon
Struktura Tarotu
Velká Arkána čítá dvacet dva karet: od Blázna, karty bez čísla, až po Svět, kartu číslo XXI. Těchto 22 karet představuje symboly a archetypální znaky pocházející z mýtů a dalších pramenů. Padesát šest karet Malé Arkány se dělí do čtyř oddílů - žezla (nebo "hole", odpovídají křížům), meče (=piky), kalichy (=srdce), mince (nebo "pentakly", odpovídají kárám). Každá série se dělí na deset číselných (eso až desítka) a čtyři figurální (král, královna, rytíř a kluk (nebo "panoš")) karty.
Arkána tarotu je souborem obrazů archetypů, tj. symbolů cest k jednotě. Vše empiricky jsoucí existuje v protikladech a věčnou touhou člověka je najít cestu k jednotě. Tato cesta je obsažena v symbolech archetypů, proto jsou i odrazem božských idejí, nebo jinak řečeno jsou obrazem duchovního tvoření, jímž se člověk odpoutává od vědomí daného jeho vržeností do světa fyzického.
Tarot je sada 78 karet neznámého původu, které se dělí na velkou ( 22 karet ) a malou arkánu ( 56 karet ) Jádrem tarotu je těchto dvaadvacet velkých arkán, které mohou být interpretovány ve třech rovinách:
  1. Hermetické - ikonograficky zakódované iniciace
  2. Mýticko - symbolické
  3. Hlubinně psychologické jako projekce archetypů - druhá a třetí rovina výkladu spolu úzce souvisejí svým archetypickým základem.
Tarot a alchymie
Badatel A. Douglase (1974) říká: "Z toho co víme o tarotových kartách, zdá se být pravděpodobné, že byly vymyšleny tak, aby znázorňovaly stupně nebo etapy v systému zasvěcení. Jejich symbolika něčím připomíná symboliku alchymie, která, jak ukázal C. G. Jung, byla pro své vnímavější vyznavače systémem hermetického výcviku vedoucího k duchovnímu osvícení. Alchymie se vyvinula v Egyptě a v helénistické Alexandrii, a je-li tomu tak, pak jsou alchymická pojednání i tarotové karty ukázkou tajné symbolické mluvy, kterou vynalezli zasvěcenci všech věků, aby poučovali své žáky a zmátli nezasvěcené.

Čakry

26. března 2006 v 17:04 | Magdalena Simuel
1 čakra - Hematit1 čakra - Hematit1 čakra - Onyx1 čakra - Jaspis
1 čakra - Jaspis1 čakra - Achat1 čakra - Jaspis s Hematitem1 čakra - Jaspis - červený
2 čakra - Tygří oko2 čakra - Jaspis - žlutý3 čakra - Jantar3 čakra - Citrín

4 čakra - Amazonit4 čakra - Amazonit4 čakra - Malachit4 čakra - Růženín
5 čakra - Chryzopras5 čakra - Chryzopras6 čakra - Sodalit6 čakra - Lapis Lazuli
7 čakra - Ametyst7 čakra - Ametyst7 čakra - Ametyst7 čakra - Ametyst
7 čakra - Křistál7 čakra - Křistal - Turmalínové vrostlice7 čakra - Křistál

Amulety od White Rose

23. března 2006 v 11:23 | Raduška Czech
AMULETY
Původ tohoto slova není stoprocentně znám,ale předpokládá se,že pochází z latinského slova amuletum(oddálit,odsunout).Takže už je vám možná jasné ,že amulety jsou předměty výhradně s ochranným účinkem a měl by obsahovat magickou sílu.Amulety uznávali už i ve starověkém Egyptě,kde se například k mumiím přikládali zlaté,bronzové nebo kamenné amulety,které měli ochraňovat nesmrtelnost zemřelých.Amulety také sloužili k ochraně zdraví a štěstí.Nejrozšířenější a nejmocnější z nich měly podobu skarabea,nalíčeného oka,nebo spony bohyně Isis.I vy si můžete vyrobit svůj vlastní ochranný amulet.Postačí vám k tomu obyčejný kamínek,nebo něco jiného ,co dobře přijímá informace a vydrží nošení.Nejlépe vnímají informace drahé kovy jako třeba zlato,stříbro,bronz ,ale také železo.Stejné dobře poslouží sklo nebo keramika.

JAK NABÝT SVŮJ AMULET
1)Potom co si třeba přineseš domů kamínek,vlož ho pod proudící vodu a při jeho omývání říkej:"SMÝVÁM Z TEBE VEŠKERÉ NEGATIVNÍ VLIVY ,KTERÉ NA TOBĚ ULPĚLY.
2)Amulet pak otři kouskem hadříku do sucha,vezmi mezi dlaně a ohřívej ho-tím mu dáč svou energii.
3)Při tomto předávání energie vkládáš do amuletu své přání,které by se díky němu mělo uskutečnit.Můžeš na něj buď intenzívně myslet,nebo ho do amuletu prostě pošeptej.
4)A teď ti nezbývá nic jiného ,než ho nosit stále při sobě ,a to ve dne i v noci.

NEZAPOMÍNEJ!
a)Během působení amuletu by se ho neměla dotýkat jiná osoba než ty!
b)Jen čistý amulet může spolehlivě pracovat a proto ho očisti každý večer od špatných vlivů z okolí a tvého podvědomí.
c)Amulety které jsou směřovány na určitá přání se po jeho splnění odloží nebo naplní jiným přáním.
d)Před odložením se ale musí amulet znovu vystavit proudu tekoucí vody a při tom by se mělo říct"ZBAVUJI TĚ TVÉHO ÚKOLU,JSI OPĚT ČISTÝ."
e)Amulet by měl sloužit jen jednomu člověku.

TALISMAN
Talisman je na druhé straně předmět ,který přitahuje dobré nebo špatné záležitosti.Samo slovo talisman pochází z arabského TALÁSIM a znamená to kouzelný obraz.Dříve jako talismany sloužily různé figurky,drahé kameny,nebo dokonce části rytin na papíře.V křesťanském světě to třeba bývaly obrázky svatých.Jako ochranný talisman dříve kojenci dostávali chrastítka se zvonečky ,neboť jejich zvuk byl považován za prostředek k zastrašení zlých duchů.Stejně jako u amuletů si i ty můžeš vytvořit svůj vlastní talisman.Možná jsi si zrovna ty nesl(a) na těžkou zkoušku z nějakého předmětu svého oblíbeného plyšáka pro štěstí.Existují i tzv.zaběhnuté talismany.Například taková rybí šupina z kapra pro udržení peněz.
White Rose

Aura

13. února 2006 v 20:39 | Hedvik Segon
Co je to aura?
Podle slovníku je aura neviditelné vyzařování energie, které obklopuje vše živé. Protože energetické pole existuje kolem každé věci, má auru dokonce kus skály nebo kuchyňský stůl. Ačkoliv aura obklopuje celé tělo, je součástí i každé buňky a odrazem všech jemných životních energií. Můžeme ji tedy pokládat v podstatě za součást těla, ne jen za něco, co ho obklopuje. Slovo aura je odvozeno z řeckého výrazu "aura", které znamená vánek. Energie obsažené v naší auře jsou obrazem naší osobnosti, našeho způsobu života, myšlenek i emocí. Aura zřetelně ukazuje náš mentální, psychický a duchovní stav.
Zapomenutá schopnost - Lidé byli schopni vidět auru od pradávna. Mnohé staré skalní kresby zobrazují lidi s podivnými kruhy kolem hlav. Svatí byli znázorňováni se zářící nebo zlatou aurou ještě do nástupu křesťanství. Takovou svatozář kolem hlavy je možné nalézt na starých obrazech z Egypta, Řecka a Itálie.
Význam barevného spektra
Barva je forma projevu a existuje v souznění se zvukem a dalšími aspekty energetické povahy. Barva je objektivní médium, jehož pomocí se přenáší energie / informace a tudíž můžeme říci, že světlo a barvy jsou doručovatelé energetických informací. Barvy v auře je nutno chápat jako různé energeticko informační hodnoty, které se posuzují v různých rovinách vnímání. Barva v naší auře je vyjádřením druhu síly, kterým se projevujeme v životě. Prezentujeme tak svému okolí své postoje, návyky a ukazujeme na dosažený stupeň naší lidské a duchovní zralosti.
Každá barva barevného spektra poukazuje v závislosti na tom, v které části aury se nachází, na různé vlastnosti a kvality. Velký význam z hlediska interpretace mají sousední barvy, které se navzájem prolínají, jakož i intenzita odstínů, tónů, množství skvrn a jejich umístění v auře. Každý barevný tón i odstín má svůj vlastní charakter projevu a tudíž i významu, a je ovlivněn celou řadou druhotných příčin, faktorů a vzájemných vazeb.
Taktéž jako jeden z dalších pohledů ve vnímání barvy je podstata vnitřní harmonie barvy, tedy kvalita, která vyjadřuje nosnou informaci involučního či evolučního významu, daná polaritou + a - , tedy jasností a čirostí, nebo bahnitým, zakaleným tónem. Současně tímto vypovídá o velmi důležité informaci, která se týká blokace na barvu, kterou se projevuje karma v našem současném bytí.
Barvy v auře se také mění v závislosti na tom, jak se měníme my sami. Barvy, které zobrazují naše emoce či myšlenkové procesy se mění relativně rychle oproti barvám, které zobrazují naši základní charakteristiku, stupeň dosažené duchovní zralosti, charakter, podvědomí, nebo jiné informace karmické povahy, které již mají stabilnější ukotvení.
Jednotlivá, vzájemně se prolínající barevná seskupení se navzájem mísí a vytvářejí různé formace mrakovitých struktur, které mají svůj specifický význam v závislosti na jejich umístění, barevnosti, čistosti či zakalenosti. Vypovídají o našich charakterových rysech, návycích či předpokladech v osudu jedince.
Další formou barevných projevů v auře jsou barvy smíšené, které vytváří celou škálu dalších barevných odstínů. Některé z těchto barev, jako je například šedá, hnědá, sinavě zelená nebo špinavě purpurová se v auře vyskytují lokálně a tudíž nevytváří základní barvu aury. Lokální místa těchto specifických barevných hodnot poukazují na disharmonické projevy. Jsou to barvy, kterých by se měl člověk snažit zbavovat, protože mu znemožňují vnímání a projevování se v citové a duchovní kvalitě.

Čínská astrologie

13. února 2006 v 20:37 | Hedvik Segon
Čínský lunární kalendář
Čínský lunární kalendář je nejstarší v historii. Je znám už od roku 2673 př. n. l. Tehdy císař Chuang-ti zavedl první cyklus tohoto zvěrokruhu. Úplný cyklus trvá šedesát let a tvoří ho pět běžných cyklů po dvanácti letech, které se opakují. K jednotlivým rokům těchto běžných dvanáctiletých cyklů jsou přiřazena jednotlivá zvířecí znamení. Protože lunární kalendář se od našeho značně liší a roky nezačínají vždy ve stejný den. Účinek jednotlivých znamení navíc zeslabuje nebo zesiluje jeden z pěti prvků, které se také postupně střídají.
Je to dřevo, které ovládá planeta Jupiter, oheň ovládaný Marsem, země pod vládou Saturnu, kov, který ovlivňuje Venuše a voda pod vlivem Merkuru. Aby vše bylo ještě složitější, prvky se štěpí na kladné a záporné póly - jin a jang. Nechceme tu popisovat podrobné horoskopy, které navíc závisejí i na hodině, v níž se člověk narodil. Jde o základní charakteristiku znamení.

Numerologie

13. února 2006 v 20:35 | Hedvik Segon
Proč numerologie, astrologie či grafologie? Zeptejte se prezidentů, králů a všech významných i méně významných osobností, proč si nechávají dělat rozbory? - Jsou chytří, chtějí pochopit své slabé i silné stránky, svoje potencionální vlastnosti, aby díky tomuto poznání s nimi uměli lépe zacházet. Mohou si uvědomit své skryté potenciály, které začnou zdokonalovat a naopak i své slabé stránky, kde by jim to dalo o mnoho více práce. Silná místa propracují a tam, kde se cítí slabí, to radši svěří někomu schopnějšímu. Nenastane tak tříštění sil, a každý dělá, na co má potenciál.
Nemluvíme zde však o horoskopech a výpočtech, které můžete běžně najít v časopisech a novinách. Na mysli mám důkladně zpracovanou osobní analýzu, díky níž pochopíme lépe svoje chování a sklony, stejně tak i svého okolí.
Numerologie a astrologie jsou po věky propojeny a pospojovány.
Již starověcí Chaldejci, Egypťané, Hinduisté, Esejci a mudrci arabského světa (kam se po rozpadu Římské říše přesunulo tehdejší veškeré vědění) byli mistry skrytých významů čísel. Někteří z těchto osvícenců objevili to, čemu se dnes říká precese, a vypočítali, že k ní dochází každých 25 850 let (tzv. Platónský rok, který je rozdělen na dvanáct znamení, které trvá cca 2 150 let, nyní se nacházíme ve věku Ryb a přecházíme do věku Vodnáře). Jak se k tomuto výpočtu dopracovali?
Čísla jsou principem a zdrojem všeho.
Pythagoras (6. stol. př. Kristem) nám zanechal svou základní teorii: "Čísla jsou principem a zdrojem všeho." Klíč k záhadám vesmíru byl svého času svěřen kněžím, rabínům a prelátům, kteří už před dávnými časy poztráceli pravdu ve svých klášterech a monastýrech, nebo ji pohřbili v tajných ceremoniích a záhadných rituálech.

Tarot

13. února 2006 v 20:33 | Hedvik Segon
Struktura Tarotu
Velká Arkána čítá dvacet dva karet: od Blázna, karty bez čísla, až po Svět, kartu číslo XXI. Těchto 22 karet představuje symboly a archetypální znaky pocházející z mýtů a dalších pramenů. Padesát šest karet Malé Arkány se dělí do čtyř oddílů - žezla (nebo "hole", odpovídají křížům), meče (=piky), kalichy (=srdce), mince (nebo "pentakly", odpovídají kárám). Každá série se dělí na deset číselných (eso až desítka) a čtyři figurální (král, královna, rytíř a kluk (nebo "panoš")) karty.
Arkána tarotu je souborem obrazů archetypů, tj. symbolů cest k jednotě. Vše empiricky jsoucí existuje v protikladech a věčnou touhou člověka je najít cestu k jednotě. Tato cesta je obsažena v symbolech archetypů, proto jsou i odrazem božských idejí, nebo jinak řečeno jsou obrazem duchovního tvoření, jímž se člověk odpoutává od vědomí daného jeho vržeností do světa fyzického.
Tarot je sada 78 karet neznámého původu, které se dělí na velkou ( 22 karet ) a malou arkánu ( 56 karet ) Jádrem tarotu je těchto dvaadvacet velkých arkán, které mohou být interpretovány ve třech rovinách:
  1. Hermetické - ikonograficky zakódované iniciace
  2. Mýticko - symbolické
  3. Hlubinně psychologické jako projekce archetypů - druhá a třetí rovina výkladu spolu úzce souvisejí svým archetypickým základem.
Tarot a alchymie
Badatel A. Douglase (1974) říká: "Z toho co víme o tarotových kartách, zdá se být pravděpodobné, že byly vymyšleny tak, aby znázorňovaly stupně nebo etapy v systému zasvěcení. Jejich symbolika něčím připomíná symboliku alchymie, která, jak ukázal C. G. Jung, byla pro své vnímavější vyznavače systémem hermetického výcviku vedoucího k duchovnímu osvícení. Alchymie se vyvinula v Egyptě a v helénistické Alexandrii, a je-li tomu tak, pak jsou alchymická pojednání i tarotové karty ukázkou tajné symbolické mluvy, kterou vynalezli zasvěcenci všech věků, aby poučovali své žáky a zmátli nezasvěcené.

Alchymie

13. února 2006 v 20:29 | Hedvik Segon
- Kabala
Kabalu lze nazývat teoretickou magií. Celá staletí se pak šířilo jen ústním podáním. Neokultisté kladou základy kabaly do V. stol. po Kr. a odvozují ji od gnose (v.), což je sporné. Samo slovo "kabala" (původně psáno se dvěma "b") je odvozeno ze slova "kábal" ("kébil"), které znamená obdržet něco, resp. ze slova "kibbel", které znamená ústně něco sdělit, obdržet ústní sdělení. Hebrejsky se slovo kabala píše - odprava doleva - l k q (l-b-q). Obsahem kabaly je tradice patriarchů, poznání získané malým předoasijským kmenem Hibri z těchž pramenů, z nich sála magie perských a egyptských kněží, které bylo uvedeno v syntézu knězem Osirisova kultu, Mojžíšem. Proto základním pramenem kabalistické exegese je zvláště Mojžíšova Genesis ("Berešith").
Jádrem kabaly
je učení o čistém bytí "En Soph" a božím těle "Avir". Proslulé kabalistické dílo "Zohar" se prolíná v deseti sefirotách, které reprezentují ontologické kategorie, uskutečňující se ve světě jako jednota ontického a etického a odrážejí Věčného Adama nebo Pre-Adama (symbol božské podstaty). Kabalistické sefiroty "tvůrčí praideje", jsou analogií Platónových idejí, jsou to "logoiů, vyzařující však síly. Podle Papuse reprezentuje kabala nejdokonalejší syntézu egyptských mystérií. Východiskem kabaly je hebrejská abeceda. Tvary jejich písem nejsou náhodné, jsou to hieroglyfy, které ve vzájemných vztazích vytvářejí symbol a samy o sobě reprezentují čísla. Každé písmeno je síla spojená s tvořivými silami univerza: "kombinovat hebrejská písmena tedy znamená kombinovat čísla a ideje.". To je i podkladem Tarotu, posvátné knihy Thovtovi, která podává klíč k dvaceti dvěma arkánům světa. Sedmi stupňům výstupu z apriority odpovídá "srozumitelný šepot sedmi božstev Elohim", sedmiramenný svícen umožňující poznání ve světle všech světel.
 
 

Reklama