PO STOPÁCH LIDOVÉ MAGIE V BÍLÝCH KARPATECH

26. října 2006 v 13:45 | Ysli Paf |  Prvorepublikový esoterismus
Na moravských Kopanicích, kde vesnice mají jména Starý Hrozenkov, Lopeník, Vápenice, Vyškovec a Žítková, v kraji bělokarpatských lesů a horských planin, se protínají siločáry minulosti a budoucnosti. Jen tak si lze vysvětlit, že některé ženy z osady Žítková uměly nahlédnout do dějů, které teprve nastanou. Říkalo se jim bohyně a jejich umění nazvali lidé bohyňováním (kopaničářské nářečí zná také výraz bohovac).
Na přelomu 19. a 20. století byl tento kraj na moravskoslovenském pomezí krajem značně izolovaným a sociálně zaostalým. Lidé, kteří krajinu kdysi osídlili, rozhodili svá obydlí po svazích zdejších hor a žili zde svůj čas mnohem pomaleji než lidé jen o kus dál, v úrodném Pomoraví. Vzniklo zde lidské společenství pěti osad, které si vytvořilo osobitou kulturu, jejímž charakteristickým znakem bylo hluboké sepjetí
s přírodou. Byl to jistě onen postaletí trvající vnitřní dialog mezi človělcem a přírodou, který přivedl vyvolené ženy až k pochopení symbolů, znamenajících v množině nahodilostí nutnost.
Činnost bohyní se ovšem zdaleka nesoustřeďovala jen na předvídání budoucnosti, jejich úkol byl mnohem praktičtější - pomáhat a poskytovat rady tam, kde člověk pro svoji omezenou zkušenost nevěděl, jak dál.

Systém hodnot, který uznávaly, však ve 20. století procházel postupnou krizí. Svoji roli v tom sehrál nejen vliv církve, která z kazatelen kostelů magické praktiky odsuzovala a zakazovala, ale jistě i vliv celkových společenských proměn po 1. světové válce, produkujících mimo jiné stále
větší dostupnost vzdělání a vědeckých informací, jež magii vyloučily ze společnosti úctyhodných a důvěryhodných zdrojů poznání a vědění.
Proto osudy posledních bohyní byly neveselé. Na jedné straně byly tyto ženy nadějí pro lidi, kteří od nich pomoc očekávali, a v úctě u těch, kterým pomohly, vzdělanou většinou společnosti však byly vysmívány, prohlašovány za podvodnice a nejednou i soudně stíhány. Kněz Josef Hofer, v době po první světové válce zaznamenal postoj společnosti k bohyním, který se po celé 20. století nezměnil. Žily většinou na samotách, mimo centrum obcí a jejich životní styl a zvyklosti prostoupené pověrečnými rituály v jejich okolí vzbuzovaly různorodé pocicy.

Vyloženě negativní obraz bohyní vytvořil ve svém spisku z roku 1919 Bohyně na Žitkové kněz Josef Hofer. Vylíčil v něm tyto ženy jako podvodnice lákající peníze z důvěřivých lidí a odsunul je tak kamsi na periferii lidské společnosti, mezi živly bezmála kriminální. Již podtitul zmíněné knížlry "Velezajímavé, skutečné případy, jak vychytralé venkovanky bohyňují čili čarují" by slušel sbírce soudniček- autor popisuje jednotlivé případy a předkládá čtenáři řešení: bohyňováníje
jen bohapustý podvod. Knížka je doplněna i pracemi dalších tří autorů - spisovatele strýčko Ferdinanda a učitelů Karla Dočkala a J. Dobiáše. Pod pseudonymem Strýčko Ferdinand se skrývá lidový spisovatel, osvětový pracovník a redaktor Ferdinand Dúbravský (1850-1926), který vydal
na Slovensku o bohyních samostatnou knížku "Bohyně na Žitkové".
Dúbravský není národopisec a dívá se na bohyně očima žurnalisty v žánru, který bychom dnes nazvali literaturou faktu. Tuto literární metodu od něho Hofer převzal i s několika povídkami. Dúbravského a Hoferova publikace jsou si blízké ideou, metodou i stylem.
Generace buditelů, k niž patřili právě učitelé a kněží, usilující na konci 19. a na počátku 20. století o pozdvižení kulturní a sociální úrovně Kopanic, nebyla první generací vzdělanců, která se setkala s fenoménem bohyní. A tak se s bohyněmi setkáme v pracích Josefa Klvani (1857-1919), Josefa Černíka (1880-1969), Jana Húska (1884-1973),
Antonína Václavíka (1891-1959). Poměrně veliký prostor je pověrečnému světu kopaničářů, do něhož bohyně patří, věnován v Moravském Slovensku, redigovaném Luborem Niederlem (1865-1944). Historky o bohyních zaznamenal i sběratel lidových písní Martin Zeman (1854-1919) z Velké nad Veličkou.
A nesmíme konečně zapomenout na slovenského botanika a národopisce Jozefa Ludovita Holubyho (1836-1923), evangelického kněze, který působil v Zemianskom Podhradí, v Bošácké dolině, na slovenské straně Bílých Karpat. Je jistým protipólem katolického pátera Hofera. Byť sám magické praktiky odmítal, snažil se odhalit a pochopit příčiny těchto jevů v lidových vrstvách. Znalost antické kultury
i studium historických pramenů, zejména čarodějnických procesů v Uhrách v 17. a 18. století, mu umožnily vnímat čarodějnictví a lidovou magii v širším historickém i geografickcém kontextu. Na rozdíl od našich národopisců nebyl jen nezúčastněným pozorovatelem. Žil mezi svými farníky v Podhradí bezmála půl století a za tu dobu si získal jejich
důvěru. To mu umožnilo velmi zasvěceně zmapovat mikrosvět Bošácké doliny. V záznamech magických a pověrečných praktik a poznání principů lidového čarodějnictví dospěl nejdále.
Co o bohyních a bohyňování tito vzdělanci soudili?
František Bartoš byl jedním z prvních, který se tímto tématem vážně zabýval. Uvádí, že podle pověrečných názorů, v jeho době ještě mezi lidem hojně rozšířených, jsou na světě lidé, kteří svými zvlášmími vědomostmi dokážou i věci nadpřirozené a zázračné. Někteří takových vědomostí nabyli poznáním skrytých přírodních sil. Tyto lidi nazývá vědomci a zahrnuje mezi ně zvláště ty, kdož žijí v přírodě a s
přírodou, jako pastýři či polní hlídači. Je však, říká Bartoš, ještě jedna skupina vědomců a ti "mají své vědomosti z pomoci a přispění Božího. To jsou vědomci dobří a lidem užiteční, pomáhajíce jim v nejrozmanitějších nesnázích a potřebách; jsou to božci a bohyně". Tito jsou "nejlepšími rádci a pomocníky od kouzel a čárův, jakož i ve mnohých jiných potřebách a nesnázích života lidského". S tímto nebo
obdobným výkladem se setkáme i u většiny ostatních badatelů.

Jaký je původ těchto božců a bohyní?
Ponořme se hlouhěji do minulosti a hledejme zprávy o lidové magii, která je hlavním nástrojem těchto lidí nadaných mimořádnými schopnostmi. Třeba se v tomto prostoru setkáme s prabábami bohyní.
Nejstarší nám známé zprávy o těchto jevech v regionu Kopanic nalezneme v deníku P. Karla Kulicha, leterý byl v letech 1753-1773 ve Starém Hrozenkově na misii. Jezuitský misionář se zmiňuje mimo jiné o tom, že vydal zákaz lití vosku a olova. Potvrdil tím existenei těchto věšteckých praktik v polovině 18. století na Kopanicích. Kulich již zná
výrazy božec a bohyně. Do deníku si poznamenal, že božec, který se vyznal v léčivých bylinách, a byl proto vyhledávaným léčitelem, žil v jeho době v horách kolem Hrozenkova. A také to, že existují ženské, báby, bohyně, které se obírají léčením nemocných.
Vydáme-li se ještě o sto let hlouběji do minulosti, do poloviny 17. století, narazíme zde v roce 1630 ve starých soudních spisech tzv. krevní knize městečka Bojkovic na případy žen obviněných z čarodějnictví.
Při studiu obvinění a výslechů zjistíme, že praktiky těchto žen a bohyní jsou si v lecčems blízké. Pojítkem byly právě magické úkony a rituály, jejichž podoba se v průběhu století příliš nemění.
Ale vraťme se na moravsko-slovenské pomezí. Na Březové, v sousedství Lopeníku, je vzpomínána bohyně tetka Šochorka. Martin Zeman zná vedle "baby hrozenkovské" (Pagáčiny), také bohyni na Vyškovci, která se jmenovala Dora Jozef Iviněc . Pomáhala "od vredu, od štípania v nohách
a rukách a od suchej nemoci", na Ivanovské dolině uvádí bohyni Ružejovou a bez bližšího určení bohyni Ustynu (Justinu). Ferdinand Dúbravský uvádí na Vyškovci "zaklínače", muže, který uměl zažehnávat bouřky.
http://www.email.cz/getAttachment?session=%1E%C2%40%B8%CE%8C%0E%B2%11%BDe%60%3B%24%B6%06%A3V%40iu%F8%C2%3C%DDA%F1%D2%29%9A%0B%81%C8%BC%C3H%27%A0%9E%93%1A%299O%C9%E5%25%AC%D8C%9E%1A%1D%F0%B3V%DB%B0J%AAU%C6%18%15%EEx%B3%0E%9F%11%F4%F3%29%C9%00H%03%13%97%038%D9%2B%2C%BB%B8xY%C1%23%DAX%07%DB%EA%FBI%E6i%A7%DD%18/1%AFLQ%82%C8%7El%23
O bohyni jménem Dora, která žila přímo v jeho farnosti v Zemianském Podhradí, nám zanechal informaci Holuby. Dokonce k ní přivedl na návštěvu spisovatele Aloise Jiráska. Zprávu o tom přinesly Lidové noviny 18. 2. 1921. Holuby bohyni charakterizuje jako "prefikanou ženu", která "zariekaním, zlievanim vosku, olova a všelijakými manipuláciami
poverečné liečenie, zaškodovanie, veštenie, hádanie, zvlášť však v ľúbostných záležitostiach čarovanie robí". Zpočátku byla prý zdrženlivá, ale po chvíli se rozpovídala a odříkala návštěvníkům i zaříkávací formule. Říkala je ale tak rychle, že si je nestačili zaznamenat. "To je baba všemi mastmi mazaná," poznamenal prý Jirásek, když od bohyně odcházeli.
Z dobových zpráv vysvítá, že žítkovské (hrozenkovské) bohyně požívaly největší autority a chodilo se za nimi i tehdy, když selhalo umění domáci vědmy. Holuby dokonce uvádí případ, kdy sama bohyně ze Zemianského Podhradí vyhledala pomoc bohyně na Hrozenkově. Byly tedy žítkovské bohyně nejvyšším božstvem na pomyslném Olympu v Bílých Karpatech?
Kde se v našem prostoru bohyně vzaly? A co je příčinou rozšířenosti a obliby magie v lidových vrstvách ještě ve 20. století? Výstižně na tyto otázky odpovídá František Bartoš: "Naši Kopaničáři jsou sice již několik set let křesťany a to křesťany, jako lid moravský vůbec a Slováci zvláště, vroucími a nábožnými, ale jejich křesťanství je namnoze jen vnější
rouškou, zpod níž se na povrch tlačí nejméně dvě třetiny starobylého pohanství po dávných předcích zděděného. Nikde na Moravě nenajdeme pospolu tolik rozmanitých pověr, tolik starobylých zvykův a obyčejů jako v tomto odlehlém zákoutí horském."
Z obecnějšího pohledu ho doplňuje Jozef L. Holuby: "Barsako ma to rmúti a bolí, neváhám vyslovit výsledok mojho pozorovania povier a čarov, všeobecně rozšírených v ten zmysel, že ľud náš má dvojaké náboženstvo: jedno pre kostol a verejnosť, druhé súkromné v podobie povier a čarov. ... V kresťanstve boli starí pohanskí bohovia razom na
démonov degradovaní. Bolo to nemožnou vecou, aby národy, ktoré prijali krst, šmahom boli zabudli svojich predošlých bohov a božikov, a všetky účinky čarov a zaklínání pripisovali sa moci diabolskej."
Holuby také jako jediný poukázal na sociální příčiny jevů souvisejících s lidovou magií: "Kto má príležitosť poznat náš ľud, jeho zmýšlanie, zvyky a obyčaje, každý mi prisvedčí, že v ňom povier a čarov nielen neubúda, ale že čim viac sa rozmáha v ňom chudoba a žebrota, tým viac sa lapá aj
toho zúfalého, ničomného prostriedku - čarov!"
Všecko zlé je k něčemu dobré - říká se. A platí to i v případě kněze Hofera, který nastoupil do hrozenkovské farnosti v roce 1910. Nebýt jeho negativně motivovaného zájmu, nevěděli bychom o bohyních zdaleka tolik, kolik víme.
pramen : stejnojmenná knihy Jiřího Jilíka
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (585)
Zobrazit starší komentáře

501 Paul Paul | E-mail | Web | 2. července 2018 v 10:12 | Reagovat

I got what you mean, regards for putting up.Woh I am delighted to find this website through google. You must pray that the way be long, full of adventures and experiences. by Constantine Peter Cavafy.

502 fbfOrava fbfOrava | E-mail | Web | 6. července 2018 v 11:14 | Reagovat

buy cialis without prescription <a href="http://cialisserfher.com/">tadalafil online</a> cialis cost <a href="http://cialisserfher.com/">cheap cialis online</a>

503 Robert Robert | E-mail | Web | 6. července 2018 v 18:17 | Reagovat

Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Ie.

504 dhckitte dhckitte | E-mail | Web | 10. července 2018 v 0:07 | Reagovat

over the counter viagra <a href="http://viagapharmaked.com/">generic viagra reviews</a> viagra online no prescription <a href=http://viagapharmaked.com/>how much will generic viagra cost</a>

505 David David | E-mail | Web | 17. července 2018 v 23:26 | Reagovat

Hi, I desire to subscribe for this web site to obtain latest updates, therefore where can i do it please assist.

506 fnvFexia fnvFexia | E-mail | Web | 21. července 2018 v 14:54 | Reagovat

generic cialis <a href="http://cialisovnnc.com/#">purchase cialis</a> cialis without a prescription <a href="http://cialisovnnc.com/#">cialis generic</a>

507 nukquerm nukquerm | E-mail | Web | 26. července 2018 v 6:10 | Reagovat

where to buy viagra online <a href="https://viagrapbna.com/#">viagra sales</a> viagra story <a href="https://viagrapbna.com/#">sildenafil online</a>

508 munFexia munFexia | E-mail | Web | 27. července 2018 v 5:08 | Reagovat

order viagra online <a href="http://viagraveikd.com/#">sildenafil generic</a> pfizer viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">generic viagra online</a>

509 ujabuime ujabuime | E-mail | Web | 28. července 2018 v 2:18 | Reagovat

viagra story <a href="http://viagraocns.com/#">viagra for women</a> viagra without prescription <a href=http://viagraocns.com/#>buy online viagra</a>

510 Joseph Joseph | E-mail | Web | 28. července 2018 v 6:25 | Reagovat

Awesome article post.Thanks Again. Much obliged.

511 Mark Mark | E-mail | Web | 31. července 2018 v 14:18 | Reagovat

This kind of game gives a real experience of building a farm and planting

512 nfcWhili nfcWhili | E-mail | Web | 31. července 2018 v 15:40 | Reagovat

tadalafil generic <a href="https://forumdemulheres.com/#">cialis without a prescription</a> cialis 20mg <a href=https://forumdemulheres.com/#>no prescription cialis</a>

513 Charles Charles | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 9:16 | Reagovat

You made some really good points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this site.

514 bfdbuime bfdbuime | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 16:19 | Reagovat

cheap viagra <a href="http://mo-basta.org/">cheap viagra</a> order viagra online <a href=http://mo-basta.org/>generic viagra</a>

515 bfcquerm bfcquerm | E-mail | Web | 4. srpna 2018 v 17:41 | Reagovat

natural viagra alternative <a href="http://www.movietrailershd.org/">brand viagra</a> natural alternative to viagra <a href="http://www.movietrailershd.org/">viagra price</a>

516 Aaronlon Aaronlon | E-mail | Web | 7. srpna 2018 v 2:52 | Reagovat

wh0cd904335 <a href=http://retinamedicaid.us.org/>tretinoin cream retin a</a>

517 Kennethrum Kennethrum | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 2:55 | Reagovat

wh0cd2588887 <a href=http://buylevaquin.us.org/>levaquin price</a>

518 Brettorade Brettorade | E-mail | Web | 13. srpna 2018 v 17:15 | Reagovat

wh0cd2588887 <a href=http://lisinoprilbestprices.us.com/>40 Mg Lisinopril</a>

519 gityday gityday | E-mail | Web | 15. srpna 2018 v 23:51 | Reagovat

viagra 100mg
<a href=http://www.andonepe.com/#>cheap viagra</a>
why viagra didnt work
<a href="http://www.andonepe.com/#">cheap viagra online</a>

520 unlige unlige | E-mail | Web | 16. srpna 2018 v 2:58 | Reagovat

canada cialis generic maintain an erection cialis
<a href=http://www.graczykadvisors.com/#>buy cialis online</a>
generic cialis tablets
<a href="http://graczykadvisors.com/#">buy cheap cialis online</a>

521 Gabsnogs Gabsnogs | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 2:40 | Reagovat

best generic cialis online
<a href=http://www.cialisgenchx.com/#>buy generic cialis</a>
low blood pressure canada buy generic cialis
<a href="http://cialisgenchx.com/#">buy generic cialis online</a>

522 Appepe Appepe | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 2:43 | Reagovat

viagra cost per pill 2015
<a href=http://www.buyviagrtdaonline.com/#>viagra online</a>
viagra purchase
<a href="http://buyviagrtdaonline.com/#">buy generic viagra online</a>

523 Epituido Epituido | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 3:19 | Reagovat

is cialis better than viagra
<a href=http://buyviagrtdaonline.com/#>viagra online</a>
what does viagra do to a woman
<a href="http://www.buyviagrtdaonline.com/#">cheap viagra</a>

524 Enhaday Enhaday | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 4:56 | Reagovat

best price buy cialis online
<a href=http://www.cialisgenchx.com/#>cheap cialis</a>
cheapest generic cialis online
<a href="http://www.cialisgenchx.com/#">generic cialis</a>

525 Aaronlon Aaronlon | E-mail | Web | 18. srpna 2018 v 22:42 | Reagovat

wh0cd904335 <a href=http://amoxicillinbestprices.us.com/>amoxicillin 500mg price</a>

526 seepsy seepsy | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 2:01 | Reagovat

vicodin pill picture cialis generic
<a href=http://cialisredp.com/>buy cialis online</a>
best generic cialis online
<a href="http://www.cialisredp.com/">buy generic cialis</a>

527 Heaptife Heaptife | E-mail | Web | 20. srpna 2018 v 2:56 | Reagovat

buy generic cialis in canada
<a href=http://www.cialisredp.com/>generic cialis online</a>
cialis pills
<a href="http://cialisredp.com/">cheap cialis online</a>

528 DugBrump DugBrump | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 2:08 | Reagovat

generic cialis usa
<a href=http://www.cialiscomrx.com/>cialis online</a>
viagra sales 2008 cialis generic
<a href="http://www.cialiscomrx.com/">cialis online</a>

529 Cangard Cangard | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 2:55 | Reagovat

super viagra soft tabs cialis pills
<a href=http://www.cialiscomrx.com/>buy cialis</a>
ordering cialis online
<a href="http://www.cialiscomrx.com/">buy cialis online</a>

530 ameremy ameremy | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 11:48 | Reagovat

coupon for cialis generic
<a href=http://cialiscomrx.com/>buy cialis</a>
cialis 5mg
<a href="http://cialiscomrx.com/">buy cialis online</a>

531 James James | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 17:08 | Reagovat

Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I've really enjoyed surfing around your weblog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I am hoping you write again soon!

532 Pulkmums Pulkmums | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 5:40 | Reagovat

tadalafil manufacturer cialis 20mg
<a href=http://cialisgendrx.com/#>buy cialis</a>
generic professional cialis
<a href="http://cialisgendrx.com/#">cialis online</a>

533 Richard Richard | E-mail | Web | 24. srpna 2018 v 11:56 | Reagovat

Farmville farms even include free gift that is especially designed for the neighbors on their farm visit.

534 Kennethrum Kennethrum | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 5:14 | Reagovat

wh0cd2588887 <a href=http://buywellbutrin.us.org/>buy wellbutrin</a>

535 Lonnoita Lonnoita | E-mail | Web | 25. srpna 2018 v 19:20 | Reagovat

what happens when you take viagra
<a href=http://www.viagchranrx.com/#>buy viagra</a>
100mg viagra
<a href="http://viagchranrx.com/#">generic viagra</a>

536 Piorcep Piorcep | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 0:32 | Reagovat

best way t o take viagra
<a href=http://www.viagchranrx.com/#>buy cheap viagra online</a>
healthy man viagra reviews
<a href="http://www.viagchranrx.com/#">generic viagra</a>

537 Kennethrum Kennethrum | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 1:29 | Reagovat

wh0cd904335 <a href=http://cialischeapdelivery.us.com/>cialis cheap</a>

538 bopclork bopclork | E-mail | Web | 26. srpna 2018 v 5:18 | Reagovat

viagra side effects alcohol
<a href=http://www.viagchranrx.com/#>viagra online</a>
viagra gif
<a href="http://viagchranrx.com/#">viagra online</a>

539 Lelmisa Lelmisa | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 2:36 | Reagovat

can u buy viagra over the counter cialis generic
<a href=http://www.cialischmrx.com/#>buy cialis</a>
order cialis online
<a href="http://www.cialischmrx.com/#">buy cheap cialis</a>

540 bredly bredly | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 3:35 | Reagovat

free samples of viagra
<a href=http://viagchranrx.com/#>generic viagra</a>
viagra 74
<a href="http://www.viagchranrx.com/#">viagra online</a>

541 Immome Immome | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 16:51 | Reagovat

viagra tolerance
<a href=http://viagchranrx.com/#>buy viagra online</a>
viagra 200mg
<a href="http://viagchranrx.com/#">buy viagra online</a>

542 Wemflowl Wemflowl | E-mail | Web | 28. srpna 2018 v 18:46 | Reagovat

price cialis 20mg nurofen plus
<a href=http://www.cialischmrx.com/#>cheap cialis</a>
what color cialis pills
<a href="http://www.cialischmrx.com/#">buy cialis</a>

543 Ceaday Ceaday | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 2:36 | Reagovat

cialis pharmacy discount
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>buy cheap cialis online</a>
cialis buying
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">cheap cialis</a>

544 dearge dearge | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 3:17 | Reagovat

buy cheap cialis
<a href=http://cialisgenwrx.com/#>buy cialis online</a>
order cialis from canada
<a href="http://cialisgenwrx.com/#">cheap cialis</a>

545 Twigue Twigue | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 3:50 | Reagovat

viagra stock
<a href=http://viagragenups.com/#>buy viagra online</a>
viagra yahoo
<a href="http://www.viagragenups.com/#">buy generic viagra</a>

546 angect angect | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 3:50 | Reagovat

loans without a cosigner
<a href=http://paydayloansmenear.com/#>loan places near me</a>
quick loans bad credit
<a href="http://paydayloansmenear.com/#">pay day loans near me</a>

547 smefly smefly | E-mail | Web | 29. srpna 2018 v 22:35 | Reagovat

canada buy cialis online
<a href=http://cialisgenwrx.com/#>buy generic cialis</a>
cialis buy canada
<a href="http://cialisgenwrx.com/#">buy cialis</a>

548 Charles Charles | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 0:12 | Reagovat

Magnificent beat ! I wish to apprentice even as you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I were a little bit acquainted of this your broadcast offered bright transparent concept

549 Preatte Preatte | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 1:19 | Reagovat

money now
<a href=http://x1cashadvanceonlines.com/#>cash advance loans</a>
illinois cash advance
<a href="http://x1cashadvanceonlines.com/#">cash advance loans</a>

550 slorway slorway | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 21:21 | Reagovat

pics of cialis pills
<a href=http://cialischpbrx.com/#>cialis online</a>
generic cialis pro
<a href="http://cialischpbrx.com/#">buy cialis</a>

551 Phigawn Phigawn | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 0:35 | Reagovat

cialis 20mg
<a href=http://cialiskntrc.com/#>cheap cialis</a>
cialis generic tadalafil
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">generic cialis</a>

552 excedly excedly | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 1:11 | Reagovat

cialis compare prices
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>buy cheap cialis</a>
viagra beograd buy cialis online
<a href="http://cialiskntrc.com/#">buy cheap cialis online</a>

553 ceathe ceathe | E-mail | Web | 31. srpna 2018 v 5:46 | Reagovat

probenecid aspirin cialis pills
<a href=http://www.cialiskntrc.com/#>buy cialis online</a>
best buy cialis online
<a href="http://www.cialiskntrc.com/#">buy cheap cialis</a>

554 George George | E-mail | Web | 1. září 2018 v 3:57 | Reagovat

To paraphrase, how do you do a search for information sites that fit what I want to check out? Does any body have learned how to BROWSE through blogs and forums by content or anything that on blog writer? .

555 Richard Richard | E-mail | Web | 3. září 2018 v 1:12 | Reagovat

Hi there! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There's a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Many thanks

556 Daniel Daniel | E-mail | Web | 6. září 2018 v 1:35 | Reagovat

I like what you guys tend to be up too. Such clever work and coverage! Keep up the very good works guys I've incorporated you guys to my personal blogroll.

557 Shibre Shibre | E-mail | Web | 13. září 2018 v 1:42 | Reagovat

easy payday loans direct lenders
<a href=http://paydayloansmenear.com/#>payday loans near me open now</a>
quick loans no fees
<a href="http://paydayloansmenear.com/#">pay day loans near me</a>

558 William William | E-mail | Web | 14. září 2018 v 4:03 | Reagovat

Good day! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?

559 John John | E-mail | Web | 17. září 2018 v 6:51 | Reagovat

I got what you mean, regards for putting up.Woh I am delighted to find this website through google. You must pray that the way be long, full of adventures and experiences. by Constantine Peter Cavafy.

560 Richard Richard | E-mail | Web | 21. září 2018 v 21:35 | Reagovat

You made some really good points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this site.

561 Charles Charles | E-mail | Web | 24. září 2018 v 1:27 | Reagovat

Thanks so much for sharing this excellent info! I'm seeking forward to see much more posts!

562 Charles Charles | E-mail | Web | 25. září 2018 v 9:21 | Reagovat

I'm extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays..

563 Thomas Thomas | E-mail | Web | 26. září 2018 v 12:15 | Reagovat

I truly prize your function, Wonderful post.

564 William William | E-mail | Web | 26. září 2018 v 23:18 | Reagovat

certainly like your website however you have to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the truth nevertheless I will surely come back again.

565 Robert Robert | E-mail | Web | 30. září 2018 v 23:36 | Reagovat

very nice post, i certainly love this web site, keep on it

566 William William | E-mail | Web | 1. října 2018 v 14:18 | Reagovat

Thanks again for the blog post.Thanks Again. Cool.

567 George George | E-mail | Web | 1. října 2018 v 14:27 | Reagovat

Hey very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds alsoI'm satisfied to find a lot of useful info right here within the post, we'd like develop extra strategies in this regard, thanks for sharing.

568 Michael Michael | E-mail | Web | 3. října 2018 v 13:59 | Reagovat

Hi, Neat post. There is an issue together with your site in internet explorer, may test this IE nonetheless is the marketplace leader and a huge part of folks will leave out your magnificent writing because of this problem.

569 Richard Richard | E-mail | Web | 5. října 2018 v 13:15 | Reagovat

I like this post, enjoyed this one  thankyou  for posting .

570 Charles Charles | E-mail | Web | 7. října 2018 v 8:51 | Reagovat

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

571 James James | E-mail | Web | 8. října 2018 v 13:15 | Reagovat

Informative Site Hello guys here are some links that contains information which you might find useful yourselves. It is Worth Checking out.

572 Loan Cash Loan Cash | E-mail | Web | 10. října 2018 v 10:04 | Reagovat

credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">loans exit counseling</a> payday loans no debit card <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>credit loans</a>

573 Charles Charles | E-mail | Web | 11. října 2018 v 17:53 | Reagovat

you're truly a just right webmaster. The site loading speed is incredible. It kind of feels that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you've performed a magnificent task in this subject!

574 ShaylaUdwne ShaylaUdwne | E-mail | 12. října 2018 v 2:48 | Reagovat

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

575 Daniel Daniel | E-mail | Web | 12. října 2018 v 11:38 | Reagovat

I just like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check once more here frequently. I am moderately sure I will be told lots of new stuff right right here! Best of luck for the following!

576 Daniel Daniel | E-mail | Web | 14. října 2018 v 11:07 | Reagovat

I've read some excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you place to create this type of great informative site.

577 John John | E-mail | Web | Pondělí v 2:45 | Reagovat

Thank you, I have just been searching for information approximately this subject for ages and yours is the best I have came upon till now. But, what concerning the conclusion? Are you certain in regards to the supply?

578 Kneeve Kneeve | E-mail | Web | Úterý v 5:57 | Reagovat

sale cialis generic
<a href=http://cialisbdrx.com/#>buy generic cialis online</a>
ci alis online
<a href="http://cialisbdrx.com/#">generic cialis</a>

579 Daniel Daniel | E-mail | Web | Úterý v 12:02 | Reagovat

Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed! Very useful info particularly the last part

580 Get A Loan Get A Loan | E-mail | Web | Středa v 0:02 | Reagovat

fair credit <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">poor credit loans</a> onlineloans <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>no credit loans</a>

581 TeryDeby TeryDeby | E-mail | Web | Středa v 12:37 | Reagovat

valtrex without rx
<a href=http://x1genericviagra.com/#>buy viagra</a>
vermox by mail
<a href="http://x1genericviagra.com/#">buy generic viagra online</a>

582 Daniel Daniel | E-mail | Web | Čtvrtek v 7:31 | Reagovat

Tormoxin 500mg Cod Next Day Delivery in Hartford

583 abrard abrard | E-mail | Web | Čtvrtek v 10:24 | Reagovat

kamagra price thailand
<a href="http://www.buygenviagra.com/#">buy viagra online</a>

584 Treday Treday | E-mail | Web | Čtvrtek v 11:05 | Reagovat

buy viagra online in ireland
<a href="http://www.x1genericviagra.com/#">buy viagra</a>

585 James James | E-mail | Web | Včera v 16:54 | Reagovat

Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama