PO STOPÁCH LIDOVÉ MAGIE V BÍLÝCH KARPATECH

26. října 2006 v 13:45 | Ysli Paf |  Prvorepublikový esoterismus
Na moravských Kopanicích, kde vesnice mají jména Starý Hrozenkov, Lopeník, Vápenice, Vyškovec a Žítková, v kraji bělokarpatských lesů a horských planin, se protínají siločáry minulosti a budoucnosti. Jen tak si lze vysvětlit, že některé ženy z osady Žítková uměly nahlédnout do dějů, které teprve nastanou. Říkalo se jim bohyně a jejich umění nazvali lidé bohyňováním (kopaničářské nářečí zná také výraz bohovac).
Na přelomu 19. a 20. století byl tento kraj na moravskoslovenském pomezí krajem značně izolovaným a sociálně zaostalým. Lidé, kteří krajinu kdysi osídlili, rozhodili svá obydlí po svazích zdejších hor a žili zde svůj čas mnohem pomaleji než lidé jen o kus dál, v úrodném Pomoraví. Vzniklo zde lidské společenství pěti osad, které si vytvořilo osobitou kulturu, jejímž charakteristickým znakem bylo hluboké sepjetí
s přírodou. Byl to jistě onen postaletí trvající vnitřní dialog mezi človělcem a přírodou, který přivedl vyvolené ženy až k pochopení symbolů, znamenajících v množině nahodilostí nutnost.
Činnost bohyní se ovšem zdaleka nesoustřeďovala jen na předvídání budoucnosti, jejich úkol byl mnohem praktičtější - pomáhat a poskytovat rady tam, kde člověk pro svoji omezenou zkušenost nevěděl, jak dál.

Systém hodnot, který uznávaly, však ve 20. století procházel postupnou krizí. Svoji roli v tom sehrál nejen vliv církve, která z kazatelen kostelů magické praktiky odsuzovala a zakazovala, ale jistě i vliv celkových společenských proměn po 1. světové válce, produkujících mimo jiné stále
větší dostupnost vzdělání a vědeckých informací, jež magii vyloučily ze společnosti úctyhodných a důvěryhodných zdrojů poznání a vědění.
Proto osudy posledních bohyní byly neveselé. Na jedné straně byly tyto ženy nadějí pro lidi, kteří od nich pomoc očekávali, a v úctě u těch, kterým pomohly, vzdělanou většinou společnosti však byly vysmívány, prohlašovány za podvodnice a nejednou i soudně stíhány. Kněz Josef Hofer, v době po první světové válce zaznamenal postoj společnosti k bohyním, který se po celé 20. století nezměnil. Žily většinou na samotách, mimo centrum obcí a jejich životní styl a zvyklosti prostoupené pověrečnými rituály v jejich okolí vzbuzovaly různorodé pocicy.

Vyloženě negativní obraz bohyní vytvořil ve svém spisku z roku 1919 Bohyně na Žitkové kněz Josef Hofer. Vylíčil v něm tyto ženy jako podvodnice lákající peníze z důvěřivých lidí a odsunul je tak kamsi na periferii lidské společnosti, mezi živly bezmála kriminální. Již podtitul zmíněné knížlry "Velezajímavé, skutečné případy, jak vychytralé venkovanky bohyňují čili čarují" by slušel sbírce soudniček- autor popisuje jednotlivé případy a předkládá čtenáři řešení: bohyňováníje
jen bohapustý podvod. Knížka je doplněna i pracemi dalších tří autorů - spisovatele strýčko Ferdinanda a učitelů Karla Dočkala a J. Dobiáše. Pod pseudonymem Strýčko Ferdinand se skrývá lidový spisovatel, osvětový pracovník a redaktor Ferdinand Dúbravský (1850-1926), který vydal
na Slovensku o bohyních samostatnou knížku "Bohyně na Žitkové".
Dúbravský není národopisec a dívá se na bohyně očima žurnalisty v žánru, který bychom dnes nazvali literaturou faktu. Tuto literární metodu od něho Hofer převzal i s několika povídkami. Dúbravského a Hoferova publikace jsou si blízké ideou, metodou i stylem.
Generace buditelů, k niž patřili právě učitelé a kněží, usilující na konci 19. a na počátku 20. století o pozdvižení kulturní a sociální úrovně Kopanic, nebyla první generací vzdělanců, která se setkala s fenoménem bohyní. A tak se s bohyněmi setkáme v pracích Josefa Klvani (1857-1919), Josefa Černíka (1880-1969), Jana Húska (1884-1973),
Antonína Václavíka (1891-1959). Poměrně veliký prostor je pověrečnému světu kopaničářů, do něhož bohyně patří, věnován v Moravském Slovensku, redigovaném Luborem Niederlem (1865-1944). Historky o bohyních zaznamenal i sběratel lidových písní Martin Zeman (1854-1919) z Velké nad Veličkou.
A nesmíme konečně zapomenout na slovenského botanika a národopisce Jozefa Ludovita Holubyho (1836-1923), evangelického kněze, který působil v Zemianskom Podhradí, v Bošácké dolině, na slovenské straně Bílých Karpat. Je jistým protipólem katolického pátera Hofera. Byť sám magické praktiky odmítal, snažil se odhalit a pochopit příčiny těchto jevů v lidových vrstvách. Znalost antické kultury
i studium historických pramenů, zejména čarodějnických procesů v Uhrách v 17. a 18. století, mu umožnily vnímat čarodějnictví a lidovou magii v širším historickém i geografickcém kontextu. Na rozdíl od našich národopisců nebyl jen nezúčastněným pozorovatelem. Žil mezi svými farníky v Podhradí bezmála půl století a za tu dobu si získal jejich
důvěru. To mu umožnilo velmi zasvěceně zmapovat mikrosvět Bošácké doliny. V záznamech magických a pověrečných praktik a poznání principů lidového čarodějnictví dospěl nejdále.
Co o bohyních a bohyňování tito vzdělanci soudili?
František Bartoš byl jedním z prvních, který se tímto tématem vážně zabýval. Uvádí, že podle pověrečných názorů, v jeho době ještě mezi lidem hojně rozšířených, jsou na světě lidé, kteří svými zvlášmími vědomostmi dokážou i věci nadpřirozené a zázračné. Někteří takových vědomostí nabyli poznáním skrytých přírodních sil. Tyto lidi nazývá vědomci a zahrnuje mezi ně zvláště ty, kdož žijí v přírodě a s
přírodou, jako pastýři či polní hlídači. Je však, říká Bartoš, ještě jedna skupina vědomců a ti "mají své vědomosti z pomoci a přispění Božího. To jsou vědomci dobří a lidem užiteční, pomáhajíce jim v nejrozmanitějších nesnázích a potřebách; jsou to božci a bohyně". Tito jsou "nejlepšími rádci a pomocníky od kouzel a čárův, jakož i ve mnohých jiných potřebách a nesnázích života lidského". S tímto nebo
obdobným výkladem se setkáme i u většiny ostatních badatelů.

Jaký je původ těchto božců a bohyní?
Ponořme se hlouhěji do minulosti a hledejme zprávy o lidové magii, která je hlavním nástrojem těchto lidí nadaných mimořádnými schopnostmi. Třeba se v tomto prostoru setkáme s prabábami bohyní.
Nejstarší nám známé zprávy o těchto jevech v regionu Kopanic nalezneme v deníku P. Karla Kulicha, leterý byl v letech 1753-1773 ve Starém Hrozenkově na misii. Jezuitský misionář se zmiňuje mimo jiné o tom, že vydal zákaz lití vosku a olova. Potvrdil tím existenei těchto věšteckých praktik v polovině 18. století na Kopanicích. Kulich již zná
výrazy božec a bohyně. Do deníku si poznamenal, že božec, který se vyznal v léčivých bylinách, a byl proto vyhledávaným léčitelem, žil v jeho době v horách kolem Hrozenkova. A také to, že existují ženské, báby, bohyně, které se obírají léčením nemocných.
Vydáme-li se ještě o sto let hlouběji do minulosti, do poloviny 17. století, narazíme zde v roce 1630 ve starých soudních spisech tzv. krevní knize městečka Bojkovic na případy žen obviněných z čarodějnictví.
Při studiu obvinění a výslechů zjistíme, že praktiky těchto žen a bohyní jsou si v lecčems blízké. Pojítkem byly právě magické úkony a rituály, jejichž podoba se v průběhu století příliš nemění.
Ale vraťme se na moravsko-slovenské pomezí. Na Březové, v sousedství Lopeníku, je vzpomínána bohyně tetka Šochorka. Martin Zeman zná vedle "baby hrozenkovské" (Pagáčiny), také bohyni na Vyškovci, která se jmenovala Dora Jozef Iviněc . Pomáhala "od vredu, od štípania v nohách
a rukách a od suchej nemoci", na Ivanovské dolině uvádí bohyni Ružejovou a bez bližšího určení bohyni Ustynu (Justinu). Ferdinand Dúbravský uvádí na Vyškovci "zaklínače", muže, který uměl zažehnávat bouřky.
http://www.email.cz/getAttachment?session=%1E%C2%40%B8%CE%8C%0E%B2%11%BDe%60%3B%24%B6%06%A3V%40iu%F8%C2%3C%DDA%F1%D2%29%9A%0B%81%C8%BC%C3H%27%A0%9E%93%1A%299O%C9%E5%25%AC%D8C%9E%1A%1D%F0%B3V%DB%B0J%AAU%C6%18%15%EEx%B3%0E%9F%11%F4%F3%29%C9%00H%03%13%97%038%D9%2B%2C%BB%B8xY%C1%23%DAX%07%DB%EA%FBI%E6i%A7%DD%18/1%AFLQ%82%C8%7El%23
O bohyni jménem Dora, která žila přímo v jeho farnosti v Zemianském Podhradí, nám zanechal informaci Holuby. Dokonce k ní přivedl na návštěvu spisovatele Aloise Jiráska. Zprávu o tom přinesly Lidové noviny 18. 2. 1921. Holuby bohyni charakterizuje jako "prefikanou ženu", která "zariekaním, zlievanim vosku, olova a všelijakými manipuláciami
poverečné liečenie, zaškodovanie, veštenie, hádanie, zvlášť však v ľúbostných záležitostiach čarovanie robí". Zpočátku byla prý zdrženlivá, ale po chvíli se rozpovídala a odříkala návštěvníkům i zaříkávací formule. Říkala je ale tak rychle, že si je nestačili zaznamenat. "To je baba všemi mastmi mazaná," poznamenal prý Jirásek, když od bohyně odcházeli.
Z dobových zpráv vysvítá, že žítkovské (hrozenkovské) bohyně požívaly největší autority a chodilo se za nimi i tehdy, když selhalo umění domáci vědmy. Holuby dokonce uvádí případ, kdy sama bohyně ze Zemianského Podhradí vyhledala pomoc bohyně na Hrozenkově. Byly tedy žítkovské bohyně nejvyšším božstvem na pomyslném Olympu v Bílých Karpatech?
Kde se v našem prostoru bohyně vzaly? A co je příčinou rozšířenosti a obliby magie v lidových vrstvách ještě ve 20. století? Výstižně na tyto otázky odpovídá František Bartoš: "Naši Kopaničáři jsou sice již několik set let křesťany a to křesťany, jako lid moravský vůbec a Slováci zvláště, vroucími a nábožnými, ale jejich křesťanství je namnoze jen vnější
rouškou, zpod níž se na povrch tlačí nejméně dvě třetiny starobylého pohanství po dávných předcích zděděného. Nikde na Moravě nenajdeme pospolu tolik rozmanitých pověr, tolik starobylých zvykův a obyčejů jako v tomto odlehlém zákoutí horském."
Z obecnějšího pohledu ho doplňuje Jozef L. Holuby: "Barsako ma to rmúti a bolí, neváhám vyslovit výsledok mojho pozorovania povier a čarov, všeobecně rozšírených v ten zmysel, že ľud náš má dvojaké náboženstvo: jedno pre kostol a verejnosť, druhé súkromné v podobie povier a čarov. ... V kresťanstve boli starí pohanskí bohovia razom na
démonov degradovaní. Bolo to nemožnou vecou, aby národy, ktoré prijali krst, šmahom boli zabudli svojich predošlých bohov a božikov, a všetky účinky čarov a zaklínání pripisovali sa moci diabolskej."
Holuby také jako jediný poukázal na sociální příčiny jevů souvisejících s lidovou magií: "Kto má príležitosť poznat náš ľud, jeho zmýšlanie, zvyky a obyčaje, každý mi prisvedčí, že v ňom povier a čarov nielen neubúda, ale že čim viac sa rozmáha v ňom chudoba a žebrota, tým viac sa lapá aj
toho zúfalého, ničomného prostriedku - čarov!"
Všecko zlé je k něčemu dobré - říká se. A platí to i v případě kněze Hofera, který nastoupil do hrozenkovské farnosti v roce 1910. Nebýt jeho negativně motivovaného zájmu, nevěděli bychom o bohyních zdaleka tolik, kolik víme.
pramen : stejnojmenná knihy Jiřího Jilíka
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (360)
Zobrazit starší komentáře

301 payday_loans payday_loans | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 0:59 | Reagovat

You made some really good points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this site.

302 LiosMek LiosMek | E-mail | Web | 2. srpna 2017 v 5:42 | Reagovat

farmaci generici cialis viagr

      http://genericialisasonline.com/ - online cialis

    <a href="http://genericialisasonline.com/">online cialis</a>

    cialis venta peru

303 soft soft | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 17:38 | Reagovat

Ive learn some excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you set to create such a fantastic informative web site.

304 personal personal | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 18:51 | Reagovat

But a smiling visitor  here to share the love , btw  outstanding  layout.

305 buy cialis online buy cialis online | E-mail | Web | 12. srpna 2017 v 19:47 | Reagovat

Hello There. I found your blog. This is a in point of fact competently written article.

306 cialisle.com cialisle.com | E-mail | Web | 13. srpna 2017 v 1:56 | Reagovat

I am looking direct for your next post, I will attempt to acquire the hang of it.

307 cialisle.com cialisle.com | E-mail | Web | 13. srpna 2017 v 3:50 | Reagovat

I'm just wondering if you plan to write a tiny more upon this topic.

308 buy generic cialis buy generic cialis | E-mail | Web | 13. srpna 2017 v 19:35 | Reagovat

This is the kind of counsel that should be shared across the internet.

309 viagra without prescription viagra without prescription | E-mail | Web | 14. srpna 2017 v 0:35 | Reagovat

I visited many sites however the instruction tone of presented topics at this web site is actually agreed high.

310 buy viagra buy viagra | E-mail | Web | 14. srpna 2017 v 2:20 | Reagovat

I will make distinct to bookmark it and come back to entrance more of your useful info.

311 generic cialis generic cialis | E-mail | Web | 14. srpna 2017 v 23:59 | Reagovat

Very accurate information, I appreciate your sharing of this information.

312 generic cialis generic cialis | E-mail | Web | 15. srpna 2017 v 3:45 | Reagovat

I'm just wondering if you will write a little more on this topic.

313 buy cialis generic buy cialis generic | E-mail | Web | 15. srpna 2017 v 5:56 | Reagovat

This is my first epoch visit at here and i am actually easygoing to door all at single place.

314 generic cialis generic cialis | E-mail | Web | 16. srpna 2017 v 15:45 | Reagovat

I was more than glad to find this good website.

315 cialis cialis | E-mail | Web | 19. srpna 2017 v 6:48 | Reagovat

Ive learn some excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you set to create such a fantastic informative web site.

316 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 22. srpna 2017 v 11:11 | Reagovat

What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute &amp help other users like its helped me. Good job.

317 cheap_cialis cheap_cialis | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 2:00 | Reagovat

When some one searches for his necessary thing, so heshe desires to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

318 viagra_cheap viagra_cheap | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 7:24 | Reagovat

What sites and blogs perform searching district interact most on?

319 _cialis _cialis | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 18:21 | Reagovat

Im not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later. Cheers

320 MoledMek MoledMek | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 21:13 | Reagovat

free cialis with order

      <a href=http://cheapcialisuik.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">generic cialis</a>

    cialis recensioni

321 online online | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 18:49 | Reagovat

Thanks for this article. I'd also like to convey that it can always be hard if you find yourself in school and starting out to initiate a long history of credit. There are many college students who are only trying to live and have long or good credit history can often be a difficult thing to have.

322 viagra_online viagra_online | E-mail | Web | 1. září 2017 v 2:26 | Reagovat

I really like your writing style, excellent info, thank you for putting up

323 loans loans | E-mail | Web | 3. září 2017 v 7:21 | Reagovat

Sweet website, super layout, very clean and utilise genial.

324 buy_cialis buy_cialis | E-mail | Web | 3. září 2017 v 8:36 | Reagovat

Hello my family member! I want to say that this article is amazing, great written and come with almost all significant infos. Id like to peer extra posts like this .

325 pay pay | E-mail | Web | 3. září 2017 v 12:04 | Reagovat

I appreciate, cause I found just what I was looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

326 payday_loans payday_loans | E-mail | Web | 13. září 2017 v 18:19 | Reagovat

insecticide permethrin side effects in cats

327 cialis cialis | E-mail | Web | 13. září 2017 v 21:37 | Reagovat

I got this website from my friend who told me concerning this web site and at the moment this time I am visiting this web page and reading very informative content here.

328 Jefferywap Jefferywap | E-mail | Web | 18. září 2017 v 5:19 | Reagovat

best online site to buy cialis
<a href=http://cialisroq.com/>cheap cialis online</a>
what are the side effects to cialis
<a href="http://cialisroq.com/">cheap cialis</a>
cialis sublingual bula

329 Charles Charles | E-mail | Web | 18. září 2017 v 18:37 | Reagovat

Usually I do not read writeup on blogs, nevertheless I wish to say that this writeup extremely forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, really wonderful post.

330 BbmjkUsargo BbmjkUsargo | E-mail | Web | 20. září 2017 v 20:44 | Reagovat

payday loans people bad credit - http://paydayhhkl.org/
business loans bad credit <a href=http://paydayhhkl.org/>online payday loans</a> ’

331 BbnvwayclE BbnvwayclE | E-mail | Web | 21. září 2017 v 9:17 | Reagovat

30 day payday loans - http://paydayvax.org/
1000 easy payday loan <a href="http://paydayvax.org/">payday loans online</a> ’

332 BvbnUpdavy BvbnUpdavy | E-mail | Web | 21. září 2017 v 22:36 | Reagovat

bad credit payday loan lenders
<a href="http://paydayhhkl.org/">same day payday loan</a>
instant online payday loans bad credit
<a href=http://paydayhhkl.org/>payday loans</a> ’

333 HhhjThebra HhhjThebra | E-mail | Web | 21. září 2017 v 22:36 | Reagovat

personal loan
<a href="http://personalacrb.org/">best personal loans</a>
apply for a payday loan
<a href=http://personalacrb.org/>easy personal loans</a> ’

334 BbecAdvimi BbecAdvimi | E-mail | Web | 22. září 2017 v 12:01 | Reagovat

best payday loan
<a href="http://paydayvax.org/">pay day loan</a>
apr payday loans
<a href="http://paydayvax.org/">pay day loans</a> ’

335 Fvvssteary Fvvssteary | E-mail | Web | 23. září 2017 v 11:38 | Reagovat

cialis for sale in uk
<a href="http://cialisoanzb.com/">cheap cialis</a>
cialis 20mg generic
<a href="http://cialisoanzb.com/">cialis generic</a> ’

336 Scrbuncoda Scrbuncoda | E-mail | Web | 23. září 2017 v 13:50 | Reagovat

cialis directions
<a href="http://cialisofkl.com/">cialis online</a>
cialis canadian pharmacy
<a href=http://cialisofkl.com/>generic cialis</a> ’

337 Vqvqkeria Vqvqkeria | E-mail | Web | 24. září 2017 v 14:50 | Reagovat

what does cialis look like
<a href="http://gawcialis.com/">generic cialis</a>
cialis long term effects
<a href=http://gawcialis.com/>cialis online</a> ’

338 Jnrcamoft Jnrcamoft | E-mail | Web | 24. září 2017 v 20:57 | Reagovat

buy brand viagra
<a href="http://viagracefo.com/">viagra online</a>
buy pfizer viagra
<a href=http://viagracefo.com/>viagra online</a> ’

339 Fsvsteary Fsvsteary | E-mail | Web | 25. září 2017 v 3:54 | Reagovat

cialis daily 5mg
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a>
cialis canada price
<a href="http://retcialis.com/">buy cialis</a> ’

340 BbnhChapse BbnhChapse | E-mail | Web | 25. září 2017 v 15:41 | Reagovat

does viagra work for women
<a href="http://viagrakjkmn.com/">buy viagra</a>
genuine viagra
<a href=http://viagrakjkmn.com/>cheap viagra</a> ’

341 AzsvSooste AzsvSooste | E-mail | Web | 26. září 2017 v 7:42 | Reagovat

viagra dosing
<a href="http://viagraonszb.com/">viagra online</a>
cheap brand name viagra
<a href=http://viagraonszb.com/>viagra</a> ’

342 James James | E-mail | Web | 26. září 2017 v 8:23 | Reagovat

Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good results. If you know of any please share. Thank you!

343 Lvvdundete Lvvdundete | E-mail | Web | 27. září 2017 v 11:31 | Reagovat

how does viagra work - https://viagraciom.com
viagra over the counter <a href=https://viagraciom.com>generic viagra</a> ’

344 IkmeBosura IkmeBosura | E-mail | Web | 29. září 2017 v 9:28 | Reagovat

online personal loans bad credit
<a href="https://paydayrvjlo.com/">payday cash loan</a>
www paydayloan com
<a href=https://paydayrvjlo.com/>bad credit payday loans</a> ’

345 FebbAdvimi FebbAdvimi | E-mail | Web | 1. října 2017 v 5:08 | Reagovat

get loan
<a href="https://paydaykmae.com">payday loans</a>
speedycash com
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance online</a> ’

346 David David | E-mail | Web | 2. října 2017 v 5:56 | Reagovat

Though it is true I enjoy your writing style, I don't agree with your main point of view about this one.  I do delight in your website nevertheless.

347 Mark Mark | E-mail | Web | 3. října 2017 v 22:35 | Reagovat

Several of these games are worth some time and are actually

348 VbolFenna VbolFenna | E-mail | Web | 8. října 2017 v 14:36 | Reagovat

cialis online order
<a href="https://genonlinecialis.com">generic cialis</a>
cialis tadalafil 5mg once a day
<a href=https://genonlinecialis.com>cialis generic</a> ’

349 Aqrhdboorie Aqrhdboorie | E-mail | Web | 11. října 2017 v 12:45 | Reagovat

daily cialis 5mg - http://genericcialis-viaed.com/
cialis tadalafil <a href=http://genericcialis-viaed.com/>cialis prescription</a> ’

350 Charles Charles | E-mail | Web | 12. října 2017 v 3:54 | Reagovat

Someone essentially help to make seriously posts I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular publish incredible. Magnificent job!

351 James James | E-mail | Web | 20. října 2017 v 22:40 | Reagovat

I have learn some good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.

352 ajry08 ajry08 | E-mail | Web | 31. října 2017 v 19:55 | Reagovat

Good luck!,
<a href="http://viagrasamplescoupons.com/ ">viagra generic</a>
types and symptoms of stds
http://viagrasamplescoupons.com/#def?id=generic-viagra-for-sale-online viagra generic

353 LsdcImmeda LsdcImmeda | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 19:21 | Reagovat

quick loans bad credit - https://paydayrvjlo.com
can military get payday loans <a href=https://paydayrvjlo.com>pay day loans</a> ’

354 Bwbhastoni Bwbhastoni | E-mail | Web | 6. listopadu 2017 v 13:07 | Reagovat

viagra online sales - http://ericviaed.com/
women taking viagra <a href=http://ericviaed.com/>how does viagra work</a> ’

355 OsmininaMek OsmininaMek | E-mail | Web | 8. listopadu 2017 v 20:06 | Reagovat

viagra  pfizer price

      <a href=http://viagrahsk.com/>buy viagra online</a>

    <a href="http://viagrahsk.com/">viagra online</a>

    viagra billi

356 vemkzv vemkzv | E-mail | Web | 14. listopadu 2017 v 0:11 | Reagovat

Due to recognize more about your constitution and capacity, we asseverate to thrash out this fancy with doctor if possible. It wishes helpful for you to tiptop the dosage as we press a disparity of dosages in <a href="http://generic-viagra.us.org/ ">generic viagra</a> pill. This medication lets you judge according to your need. The wipes our erectile troubles eternally from your life. Consulting with a doctor intent be considerate because he order warn you connected with other medications that you are using. http://generic-viagra.us.org buy viagra is the PDE 5 inhibitor and may answer with some other medication.

357 AqvvceAnelm AqvvceAnelm | E-mail | Web | 14. listopadu 2017 v 8:28 | Reagovat

cialis testimonials
http://buyvcialiosonline.com/
cheapest cialis online
<a href=http://buyvcialiosonline.com/>buy cheap cialis</a>
cialis for sale nyc

358 Mark Mark | E-mail | Web | 14. listopadu 2017 v 20:08 | Reagovat

acquiring equivalent rss snag? Someone who's going to be aware of nice retort. Thnkx

359 OlegMek OlegMek | E-mail | Web | Čtvrtek v 14:01 | Reagovat

only now overseas viagra

      http://viagraonlinelka.com/ - buy generic viagra

    <a href="http://viagraonlinelka.com/">buy viagra</a>

    viagra and headaches

360 OlegMek OlegMek | E-mail | Web | Čtvrtek v 21:43 | Reagovat

viagra price 25 mg in india

      http://viagraonlinelka.com/ - generic viagra online

    <a href="http://viagraonlinelka.com/">generic viagra online</a>

    os genericos do viagra

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama