PO STOPÁCH LIDOVÉ MAGIE V BÍLÝCH KARPATECH

26. října 2006 v 13:45 | Ysli Paf |  Prvorepublikový esoterismus
Na moravských Kopanicích, kde vesnice mají jména Starý Hrozenkov, Lopeník, Vápenice, Vyškovec a Žítková, v kraji bělokarpatských lesů a horských planin, se protínají siločáry minulosti a budoucnosti. Jen tak si lze vysvětlit, že některé ženy z osady Žítková uměly nahlédnout do dějů, které teprve nastanou. Říkalo se jim bohyně a jejich umění nazvali lidé bohyňováním (kopaničářské nářečí zná také výraz bohovac).
Na přelomu 19. a 20. století byl tento kraj na moravskoslovenském pomezí krajem značně izolovaným a sociálně zaostalým. Lidé, kteří krajinu kdysi osídlili, rozhodili svá obydlí po svazích zdejších hor a žili zde svůj čas mnohem pomaleji než lidé jen o kus dál, v úrodném Pomoraví. Vzniklo zde lidské společenství pěti osad, které si vytvořilo osobitou kulturu, jejímž charakteristickým znakem bylo hluboké sepjetí
s přírodou. Byl to jistě onen postaletí trvající vnitřní dialog mezi človělcem a přírodou, který přivedl vyvolené ženy až k pochopení symbolů, znamenajících v množině nahodilostí nutnost.
Činnost bohyní se ovšem zdaleka nesoustřeďovala jen na předvídání budoucnosti, jejich úkol byl mnohem praktičtější - pomáhat a poskytovat rady tam, kde člověk pro svoji omezenou zkušenost nevěděl, jak dál.

Systém hodnot, který uznávaly, však ve 20. století procházel postupnou krizí. Svoji roli v tom sehrál nejen vliv církve, která z kazatelen kostelů magické praktiky odsuzovala a zakazovala, ale jistě i vliv celkových společenských proměn po 1. světové válce, produkujících mimo jiné stále
větší dostupnost vzdělání a vědeckých informací, jež magii vyloučily ze společnosti úctyhodných a důvěryhodných zdrojů poznání a vědění.
Proto osudy posledních bohyní byly neveselé. Na jedné straně byly tyto ženy nadějí pro lidi, kteří od nich pomoc očekávali, a v úctě u těch, kterým pomohly, vzdělanou většinou společnosti však byly vysmívány, prohlašovány za podvodnice a nejednou i soudně stíhány. Kněz Josef Hofer, v době po první světové válce zaznamenal postoj společnosti k bohyním, který se po celé 20. století nezměnil. Žily většinou na samotách, mimo centrum obcí a jejich životní styl a zvyklosti prostoupené pověrečnými rituály v jejich okolí vzbuzovaly různorodé pocicy.

Vyloženě negativní obraz bohyní vytvořil ve svém spisku z roku 1919 Bohyně na Žitkové kněz Josef Hofer. Vylíčil v něm tyto ženy jako podvodnice lákající peníze z důvěřivých lidí a odsunul je tak kamsi na periferii lidské společnosti, mezi živly bezmála kriminální. Již podtitul zmíněné knížlry "Velezajímavé, skutečné případy, jak vychytralé venkovanky bohyňují čili čarují" by slušel sbírce soudniček- autor popisuje jednotlivé případy a předkládá čtenáři řešení: bohyňováníje
jen bohapustý podvod. Knížka je doplněna i pracemi dalších tří autorů - spisovatele strýčko Ferdinanda a učitelů Karla Dočkala a J. Dobiáše. Pod pseudonymem Strýčko Ferdinand se skrývá lidový spisovatel, osvětový pracovník a redaktor Ferdinand Dúbravský (1850-1926), který vydal
na Slovensku o bohyních samostatnou knížku "Bohyně na Žitkové".
Dúbravský není národopisec a dívá se na bohyně očima žurnalisty v žánru, který bychom dnes nazvali literaturou faktu. Tuto literární metodu od něho Hofer převzal i s několika povídkami. Dúbravského a Hoferova publikace jsou si blízké ideou, metodou i stylem.
Generace buditelů, k niž patřili právě učitelé a kněží, usilující na konci 19. a na počátku 20. století o pozdvižení kulturní a sociální úrovně Kopanic, nebyla první generací vzdělanců, která se setkala s fenoménem bohyní. A tak se s bohyněmi setkáme v pracích Josefa Klvani (1857-1919), Josefa Černíka (1880-1969), Jana Húska (1884-1973),
Antonína Václavíka (1891-1959). Poměrně veliký prostor je pověrečnému světu kopaničářů, do něhož bohyně patří, věnován v Moravském Slovensku, redigovaném Luborem Niederlem (1865-1944). Historky o bohyních zaznamenal i sběratel lidových písní Martin Zeman (1854-1919) z Velké nad Veličkou.
A nesmíme konečně zapomenout na slovenského botanika a národopisce Jozefa Ludovita Holubyho (1836-1923), evangelického kněze, který působil v Zemianskom Podhradí, v Bošácké dolině, na slovenské straně Bílých Karpat. Je jistým protipólem katolického pátera Hofera. Byť sám magické praktiky odmítal, snažil se odhalit a pochopit příčiny těchto jevů v lidových vrstvách. Znalost antické kultury
i studium historických pramenů, zejména čarodějnických procesů v Uhrách v 17. a 18. století, mu umožnily vnímat čarodějnictví a lidovou magii v širším historickém i geografickcém kontextu. Na rozdíl od našich národopisců nebyl jen nezúčastněným pozorovatelem. Žil mezi svými farníky v Podhradí bezmála půl století a za tu dobu si získal jejich
důvěru. To mu umožnilo velmi zasvěceně zmapovat mikrosvět Bošácké doliny. V záznamech magických a pověrečných praktik a poznání principů lidového čarodějnictví dospěl nejdále.
Co o bohyních a bohyňování tito vzdělanci soudili?
František Bartoš byl jedním z prvních, který se tímto tématem vážně zabýval. Uvádí, že podle pověrečných názorů, v jeho době ještě mezi lidem hojně rozšířených, jsou na světě lidé, kteří svými zvlášmími vědomostmi dokážou i věci nadpřirozené a zázračné. Někteří takových vědomostí nabyli poznáním skrytých přírodních sil. Tyto lidi nazývá vědomci a zahrnuje mezi ně zvláště ty, kdož žijí v přírodě a s
přírodou, jako pastýři či polní hlídači. Je však, říká Bartoš, ještě jedna skupina vědomců a ti "mají své vědomosti z pomoci a přispění Božího. To jsou vědomci dobří a lidem užiteční, pomáhajíce jim v nejrozmanitějších nesnázích a potřebách; jsou to božci a bohyně". Tito jsou "nejlepšími rádci a pomocníky od kouzel a čárův, jakož i ve mnohých jiných potřebách a nesnázích života lidského". S tímto nebo
obdobným výkladem se setkáme i u většiny ostatních badatelů.

Jaký je původ těchto božců a bohyní?
Ponořme se hlouhěji do minulosti a hledejme zprávy o lidové magii, která je hlavním nástrojem těchto lidí nadaných mimořádnými schopnostmi. Třeba se v tomto prostoru setkáme s prabábami bohyní.
Nejstarší nám známé zprávy o těchto jevech v regionu Kopanic nalezneme v deníku P. Karla Kulicha, leterý byl v letech 1753-1773 ve Starém Hrozenkově na misii. Jezuitský misionář se zmiňuje mimo jiné o tom, že vydal zákaz lití vosku a olova. Potvrdil tím existenei těchto věšteckých praktik v polovině 18. století na Kopanicích. Kulich již zná
výrazy božec a bohyně. Do deníku si poznamenal, že božec, který se vyznal v léčivých bylinách, a byl proto vyhledávaným léčitelem, žil v jeho době v horách kolem Hrozenkova. A také to, že existují ženské, báby, bohyně, které se obírají léčením nemocných.
Vydáme-li se ještě o sto let hlouběji do minulosti, do poloviny 17. století, narazíme zde v roce 1630 ve starých soudních spisech tzv. krevní knize městečka Bojkovic na případy žen obviněných z čarodějnictví.
Při studiu obvinění a výslechů zjistíme, že praktiky těchto žen a bohyní jsou si v lecčems blízké. Pojítkem byly právě magické úkony a rituály, jejichž podoba se v průběhu století příliš nemění.
Ale vraťme se na moravsko-slovenské pomezí. Na Březové, v sousedství Lopeníku, je vzpomínána bohyně tetka Šochorka. Martin Zeman zná vedle "baby hrozenkovské" (Pagáčiny), také bohyni na Vyškovci, která se jmenovala Dora Jozef Iviněc . Pomáhala "od vredu, od štípania v nohách
a rukách a od suchej nemoci", na Ivanovské dolině uvádí bohyni Ružejovou a bez bližšího určení bohyni Ustynu (Justinu). Ferdinand Dúbravský uvádí na Vyškovci "zaklínače", muže, který uměl zažehnávat bouřky.
http://www.email.cz/getAttachment?session=%1E%C2%40%B8%CE%8C%0E%B2%11%BDe%60%3B%24%B6%06%A3V%40iu%F8%C2%3C%DDA%F1%D2%29%9A%0B%81%C8%BC%C3H%27%A0%9E%93%1A%299O%C9%E5%25%AC%D8C%9E%1A%1D%F0%B3V%DB%B0J%AAU%C6%18%15%EEx%B3%0E%9F%11%F4%F3%29%C9%00H%03%13%97%038%D9%2B%2C%BB%B8xY%C1%23%DAX%07%DB%EA%FBI%E6i%A7%DD%18/1%AFLQ%82%C8%7El%23
O bohyni jménem Dora, která žila přímo v jeho farnosti v Zemianském Podhradí, nám zanechal informaci Holuby. Dokonce k ní přivedl na návštěvu spisovatele Aloise Jiráska. Zprávu o tom přinesly Lidové noviny 18. 2. 1921. Holuby bohyni charakterizuje jako "prefikanou ženu", která "zariekaním, zlievanim vosku, olova a všelijakými manipuláciami
poverečné liečenie, zaškodovanie, veštenie, hádanie, zvlášť však v ľúbostných záležitostiach čarovanie robí". Zpočátku byla prý zdrženlivá, ale po chvíli se rozpovídala a odříkala návštěvníkům i zaříkávací formule. Říkala je ale tak rychle, že si je nestačili zaznamenat. "To je baba všemi mastmi mazaná," poznamenal prý Jirásek, když od bohyně odcházeli.
Z dobových zpráv vysvítá, že žítkovské (hrozenkovské) bohyně požívaly největší autority a chodilo se za nimi i tehdy, když selhalo umění domáci vědmy. Holuby dokonce uvádí případ, kdy sama bohyně ze Zemianského Podhradí vyhledala pomoc bohyně na Hrozenkově. Byly tedy žítkovské bohyně nejvyšším božstvem na pomyslném Olympu v Bílých Karpatech?
Kde se v našem prostoru bohyně vzaly? A co je příčinou rozšířenosti a obliby magie v lidových vrstvách ještě ve 20. století? Výstižně na tyto otázky odpovídá František Bartoš: "Naši Kopaničáři jsou sice již několik set let křesťany a to křesťany, jako lid moravský vůbec a Slováci zvláště, vroucími a nábožnými, ale jejich křesťanství je namnoze jen vnější
rouškou, zpod níž se na povrch tlačí nejméně dvě třetiny starobylého pohanství po dávných předcích zděděného. Nikde na Moravě nenajdeme pospolu tolik rozmanitých pověr, tolik starobylých zvykův a obyčejů jako v tomto odlehlém zákoutí horském."
Z obecnějšího pohledu ho doplňuje Jozef L. Holuby: "Barsako ma to rmúti a bolí, neváhám vyslovit výsledok mojho pozorovania povier a čarov, všeobecně rozšírených v ten zmysel, že ľud náš má dvojaké náboženstvo: jedno pre kostol a verejnosť, druhé súkromné v podobie povier a čarov. ... V kresťanstve boli starí pohanskí bohovia razom na
démonov degradovaní. Bolo to nemožnou vecou, aby národy, ktoré prijali krst, šmahom boli zabudli svojich predošlých bohov a božikov, a všetky účinky čarov a zaklínání pripisovali sa moci diabolskej."
Holuby také jako jediný poukázal na sociální příčiny jevů souvisejících s lidovou magií: "Kto má príležitosť poznat náš ľud, jeho zmýšlanie, zvyky a obyčaje, každý mi prisvedčí, že v ňom povier a čarov nielen neubúda, ale že čim viac sa rozmáha v ňom chudoba a žebrota, tým viac sa lapá aj
toho zúfalého, ničomného prostriedku - čarov!"
Všecko zlé je k něčemu dobré - říká se. A platí to i v případě kněze Hofera, který nastoupil do hrozenkovské farnosti v roce 1910. Nebýt jeho negativně motivovaného zájmu, nevěděli bychom o bohyních zdaleka tolik, kolik víme.
pramen : stejnojmenná knihy Jiřího Jilíka
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (455)
Zobrazit starší komentáře

401 Ecfvmoomma Ecfvmoomma | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 21:44 | Reagovat

cheapest viagra http://viasergeneric.com/  OK’

402 Ecfvmoomma Ecfvmoomma | E-mail | Web | 29. ledna 2018 v 0:04 | Reagovat

viagra results http://viasergeneric.com/  OK’

403 Paul Paul | E-mail | Web | 29. ledna 2018 v 10:01 | Reagovat

Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!

404 George George | E-mail | Web | 29. ledna 2018 v 20:09 | Reagovat

I was  looking through  some of your  blog posts on this  internet site  and I  conceive this  web site  is  rattling informative !  Keep on posting .

405 George George | E-mail | Web | 30. ledna 2018 v 6:30 | Reagovat

Purchase Generic Bactrim 800mg Without Prescription in Arlington

406 MhtwayclE MhtwayclE | E-mail | Web | 2. února 2018 v 0:30 | Reagovat

OK’ https://cashadvanceonline.us.org/
debt relief <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">same day payday loans</a>

407 Get A Loan Get A Loan | E-mail | Web | 2. února 2018 v 15:07 | Reagovat

speedy <a href="https://cashloans.us.com">get cash now</a> cash lenders <a href=https://cashloans.us.com>cash loans</a>

408 VrcjoydaY VrcjoydaY | E-mail | Web | 5. února 2018 v 14:09 | Reagovat

OK’
<a href="http://viasergeneric.com/">cheapest viagra</a>
online viagra sales
<a href=http://viasergeneric.com/>viagra for sale</a>

409 PsaJeoma PsaJeoma | E-mail | Web | 9. února 2018 v 21:04 | Reagovat

OK’
<a href="https://writebusinessplanatb.org/">get business plan</a>
buy essay papers now
https://writebusinessplanatb.org/ - small business plans

410 Randalltiz Randalltiz | E-mail | Web | 9. února 2018 v 23:38 | Reagovat

where to buy viagra yahoo
<a href=http://www.viagrabs.com>viagra online</a>
bbc indian viagra
<a href="http://viagrabs.com">buy viagra</a>
viagra in the water camille west

411 Randalltiz Randalltiz | E-mail | Web | 10. února 2018 v 7:43 | Reagovat

viagra lower back pain
<a href=http://viagrabs.com>buy viagra</a>
can viagra help with bodybuilding
<a href="http://viagrabs.com">viagra online</a>
works better viagra or cialis

412 Randalltiz Randalltiz | E-mail | Web | 10. února 2018 v 16:46 | Reagovat

taking viagra abroad
<a href=http://viagrabs.com>viagra online</a>
is it safe to take vicodin with viagra
<a href="http://viagrabs.com">buy viagra online</a>
my boyfriend secretly takes viagra

413 Randalltiz Randalltiz | E-mail | Web | 10. února 2018 v 18:59 | Reagovat

anfangs dosis viagra
<a href=http://viagrabs.com>buy viagra</a>
what are the different strengths of viagra
<a href="http://viagrabs.com">viagra online</a>
cost of viagra in bali

414 Randalltiz Randalltiz | E-mail | Web | 10. února 2018 v 21:28 | Reagovat

vand viagra iasi
<a href=http://viagrabs.com>viagra online</a>
what are the side effects of expired viagra
<a href="http://viagrabs.com">buy viagra</a>
beste werking viagra

415 Michaelsam Michaelsam | E-mail | Web | 13. února 2018 v 5:31 | Reagovat

cialis forum donanД±m
<a href=http://jcialisf.com>cialis samples</a>
cialis is good for what
<a href="http://jcialisf.com">cialis online</a>
trusted site to buy cialis

416 HnbGrade HnbGrade | E-mail | Web | 14. února 2018 v 6:02 | Reagovat

Hello! All! <a href="https://writeresearchpaper.us.com/">term papers</a> <a href=https://writeresearchpaper.us.com/>term papers</a> ok’

417 Vrcerast Vrcerast | E-mail | Web | 16. února 2018 v 14:06 | Reagovat

OK’
https://writebusinessplan.us.com/
professional custom essay writers
<a href=https://writebusinessplan.us.com/>business plan writing</a>

418 GbcInfig GbcInfig | E-mail | Web | 18. února 2018 v 23:11 | Reagovat

<a href="https://loanonline.us.org/">online loan</a>
$500 payday loans <a href="https://loanonline.us.org/">payday loans no credit check</a>
OK’

419 GbrPabag GbrPabag | E-mail | Web | 19. února 2018 v 14:46 | Reagovat

<a href="https://bestpaydayloan.us.org/"> open bank account online</a>
installment loans <a href=https://bestpaydayloan.us.org/> cash advance</a>
OK’

420 MndwayclE MndwayclE | E-mail | Web | 20. února 2018 v 19:11 | Reagovat

OK’ https://loanonline.us.org/
payday loans no credit check no faxing <a href="https://loanonline.us.org/">of payday loan</a>

421 Ltverast Ltverast | E-mail | Web | 21. února 2018 v 11:25 | Reagovat

OK’ https://bestpaydayloan.us.org/
cash advance payday loan <a href=https://bestpaydayloan.us.org/>online loans</a>

422 GrdChemi GrdChemi | E-mail | Web | 21. února 2018 v 21:55 | Reagovat

Hi!
<a href="http://buycialisomskc.com/">cialis price</a>
cialis tadalafil
<a href=http://buycialisomskc.com/>cheap cialis</a> OK’

423 James James | E-mail | Web | 23. února 2018 v 11:58 | Reagovat

omg! cant picture how quick time pass, after August, ber months time already and Setempber may be the 1st Christmas season in my location, I genuinely really like it!

424 GbdasydaY GbdasydaY | E-mail | Web | 23. února 2018 v 14:01 | Reagovat

cialis buy online - http://cialisonlineoansx.com/
cialis online overnight <a href="http://cialisonlineoansx.com/">cialis sale</a> ’

425 Lqhsteary Lqhsteary | E-mail | Web | 26. února 2018 v 13:31 | Reagovat

Hi! All!
<a href="http://retcialis.com/"></a>
cialis 2.5mg
<a href="http://retcialis.com/">cialis</a> OK’

426 GblDimiSa GblDimiSa | E-mail | Web | 27. února 2018 v 16:08 | Reagovat

<a href="http://freeerectilepills.com/">viagra online</a>
viagra dosage
<a href="http://freeerectilepills.com/">erectile pills</a> OK’

427 Dvsthems Dvsthems | E-mail | Web | 27. února 2018 v 18:41 | Reagovat

does viagra work
<a href=http://cheaperectilepills.com/>viagra online</a>
female viagra cream
<a href="http://cheaperectilepills.com/">cheap erectile pills</a> OK’

428 FbdGrade FbdGrade | E-mail | Web | 1. března 2018 v 10:05 | Reagovat

Hello! All! http://cheaperectilepills.com/ how does viagra work <a href=http://cheaperectilepills.com/>generic brands of viagra online</a> ok’

429 FbdGrade FbdGrade | E-mail | Web | 2. března 2018 v 9:45 | Reagovat

Hello! All! http://cheaperectilepills.com/ viagra erections <a href=http://cheaperectilepills.com/>cheap erectile pills</a> ok’

430 PplDimiSa PplDimiSa | E-mail | Web | 2. března 2018 v 22:59 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">pills erectile dysfunction</a>
natural alternative viagra
<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">erectile dysfunction exercises</a> OK’

431 Donald Donald | E-mail | Web | 6. března 2018 v 1:03 | Reagovat

When some one searches for his necessary thing, so heshe desires to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.

432 gxw41p gxw41p | E-mail | Web | 7. března 2018 v 5:53 | Reagovat

By way of the power of prescription discount programs, we can offer you significant discounts out of representative superior http://metronidazole.500mgantibiotics.com/ metronidazole 500  prices. Our betray detract from network providers are dedicated to increasing access to affordable drug <a href=http://metronidazole.500mgantibiotics.com/ >flagyl medication</a> and medication. Middle of their decision efforts with large pharmaceutical companies our providers take brought discounts of an for the most part of barely 50% misled to you in behalf of free.

433 Paul Paul | E-mail | Web | 8. března 2018 v 22:47 | Reagovat

I like this weblog very much so much good info. It's a poor sort of memory that only works backward. by Lewis Carroll.

434 RvuDimiSa RvuDimiSa | E-mail | Web | 11. března 2018 v 0:15 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://onlineviaqer.com/">online viagra</a>
viagra brand by online
<a href="http://onlineviaqer.com/">generic viagra online</a> OK’

435 KmsPabag KmsPabag | E-mail | Web | 13. března 2018 v 5:58 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagrapbna.com/">buy viagra</a>
viagra professional
<a href=http://viagrapbna.com/>generic viagra online</a>  OK’

436 ddwjcvh ddwjcvh | E-mail | Web | 16. března 2018 v 18:22 | Reagovat

Middle of the power of drug mark-down programs, we can step you suggestive discounts away of customary important http://cephalexin.500mgantibiotics.com/ cephalexin 500 mg capsule  prices. Our peach on discount network providers are dedicated to increasing access to affordable remedy <a href=http://cephalexin.500mgantibiotics.com/ >cephalexin 500</a> and medication. Through their negotiation efforts with fat pharmaceutical companies our providers take brought discounts of an average of less 50% off to you for free.

437 LlmPabag LlmPabag | E-mail | Web | 20. března 2018 v 16:24 | Reagovat

online viagra name brand
<a href="http://buyviaqra.com/">viagra online</a>
viagra effects on women
<a href=http://buyviaqra.com/>online viagra</a>  OK’

438 nfkcwv nfkcwv | E-mail | Web | 20. března 2018 v 19:28 | Reagovat

By way of the power of drug discount programs, we can step you outstanding discounts off of conventional superior http://levitracoupon.us.com/ levitra generic  prices. Our purchase pass network providers are dedicated to increasing access to affordable remedy <a href=http://levitracoupon.us.com/ >levitra 20mg</a> and medication. Wholly their negotiation efforts with fat pharmaceutical companies our providers accept brought discounts of an unexceptional of less 50% misled to you for free.

439 GrvDathy GrvDathy | E-mail | Web | 6. dubna 2018 v 0:14 | Reagovat

I have tried repeatedly to get genetic testing for myself personally as well as for my kids but….. best generic viagra <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra for sale online</a> price viagra <a href="http://viagraforsalebrc.com/">herb viagra for sale</a>  During the actual procedure, patients are sedated to eliminate discomfort. OK’

440 bsrDathy bsrDathy | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 21:09 | Reagovat

viagra cheapest <a href="http://fviagrajjj.com/#">buy viagra meds online</a> genuine viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra purchase</a> OK’

441 bsdfExogy bsdfExogy | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 14:56 | Reagovat

buy cheap purchase uk viagra <a href="http://viagapharmaked.com/#">order viagra online</a> viagra overnight <a href=http://viagapharmaked.com/#>generic viagra sildenafil</a> OK’

442 dczExogy dczExogy | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 3:01 | Reagovat

viagra cheapest <a href="http://menedkkr.com/#">canadian viagra</a> female viagra pills <a href=http://menedkkr.com/#>viagra sildenafil</a>

443 fdwDathy fdwDathy | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 3:46 | Reagovat

buy viagra canada <a href="http://viagraveikd.com/#">generic viagra</a> alternatives to viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">generic viagra</a>

444 wbzGrade wbzGrade | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 6:15 | Reagovat

brand viagra online <a href="http://junkmarketstyleevents.com/#">cheap viagra canada</a> name brand viagra <a href=http://junkmarketstyleevents.com/#>viagra brand 50 mg generic</a> OK’

445 bsfExogy bsfExogy | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 21:10 | Reagovat

viagra overnight <a href="http://fviagrajjj.com/#">100mg viagra</a> cheapest viagra prices <a href=http://fviagrajjj.com/#>order viagra</a>

446 iosDathy iosDathy | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 21:04 | Reagovat

online cheap viagra <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">buy viagra online</a> order viagra online without a prescripti viagra coupon

447 James James | E-mail | Web | 26. dubna 2018 v 12:59 | Reagovat

Hi there! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There's a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Many thanks

448 nsafwayclE nsafwayclE | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 21:39 | Reagovat

https://ttsitworldwide.com/
are internet payday loans legal <a href="https://ttsitworldwide.com/">payday loans nevada</a>

449 nfswayclE nfswayclE | E-mail | Web | 2. května 2018 v 11:36 | Reagovat

loans no bank account <a href="https://onlinepaydayloan.us.org/#">loan online</a> bad credit no fax payday loan <a href="https://onlinepaydayloan.us.org/#">payday loans</a>

450 dvsasydaY dvsasydaY | E-mail | Web | 2. května 2018 v 20:49 | Reagovat

tadalafil <a href="http://cialisovnnc.com/#">tadalafil 20 mg</a> cheapest cialis <a href="http://cialisovnnc.com/#">cialis coupon</a>

451 dvsasydaY dvsasydaY | E-mail | Web | 3. května 2018 v 0:30 | Reagovat

cialis pills <a href="http://cialisovnnc.com/#">tadalafil cialis</a> generic tadalafil <a href="http://cialisovnnc.com/#">purchase cialis</a>

452 bhrthems bhrthems | E-mail | Web | 3. května 2018 v 4:48 | Reagovat

online generic viagra <a href="http://viagraazmhj.com/#">viagra generic</a> buy cheap generic viagra <a href=http://viagraazmhj.com/#>viagra buy</a>

453 bsfkitte bsfkitte | E-mail | Web | 3. května 2018 v 20:57 | Reagovat

viagra tablets <a href="http://viagrapfhze.com/#">generic viagra soft tabs</a> soft tabs viagra <a href=http://viagrapfhze.com/#>viagra pills</a>

454 vsfPienda vsfPienda | E-mail | Web | 6. května 2018 v 17:13 | Reagovat

cheap female viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">best place to buy generic viagra online</a> viagra uk <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra online canada</a>

455 bdckitte bdckitte | E-mail | Web | 9. května 2018 v 12:14 | Reagovat

online viagra <a href="http://usa77www.com/#">viagra prescription</a> buy viagra now <a href=http://usa77www.com/#>sample viagra</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama