Říjen 2006

Politika za První republiky

31. října 2006 v 19:25 | Hedvik Segon |  Prvorepublikový esoterismus
POLITICKÉ USPOŘÁDÁNÍ
1.československá republika byla založena na pluralitní parlamentní demokracii.V československém volebním systému nemohla žádná strana získat parlamentní většinu,proto se jednotlivé strany musely dohodnout-vytvořit koalici.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POLITICKÉ STRANY 1.REPUBLIKY
a)Československá strana sociálně demokratická(V.Tusar,F.Soukup)-strana dělnická
b)Československá strana socialistická,později národní socialisté(V.Klofáč,J.Stříbrný)-dělníci,inteligence,drobní podnikatelé
c)Agrární strana(A.Švehla,M.Hodža)-venkovské obyvatelstvo
d)Československá národní demokracie(K.Kramář,A.Rašín)-bývalí mladočeši-podnikatelé,vysocí úředníci,inteligence
e)Československá strana lidová(J.Šrámek)-křesťanská strana
SLOVENSKÉ STRANY
Slovenská l´udová strana(A.Hlinka,J.Tiso)-katolická strana,úsilí o autonomii
NĚMECKÉ STRANY
Zpočátku odmítají spolupráci s československými stranami,po roce 1920 se dělí na aktivistické(spolupracují-agrární,sociální demokracie,křesťanští socialisté) a nacionalistické(nespolupracují-Německá nacionální strana,Německá nacionálně socialistická strana(DNSAP)-její činnost roku 1933 zastavena,navázala na ni Henleinova Sudetoněmecká strana).
KOALIČNÍ VLÁDY
a)1918-19 vláda všenárodní koalice (předseda vlády Karel Kramář)-agrárníci,sociální demokraté,socialisté,národní demokraté,lidovci
b)1919-20 rudozelená koalice(Vlastimil Tusar)-sociální demokraté,socialisté,agrárníci
c)1922-26 všenárodní koalice(Antonín Švehla)
d)1926-29 panská koalice(Antonín Švehla)-občanské strany,Slovenská l´udová strana a německá křesťanskosociální strana(bez socialistických stran)
e)1929-38 široká koalice(1929-32 František Udržal,1932-35 Jan Malypetr)-celý republikánský proud a německá sociálně demokratická strana,později i Národní sjednocení
Dvakrát byly koaliční vlády vystřídány vládami úřednickými složenými z odborníků(1921-22,1926 Jan Černý).

Hospodářství první republiky

31. října 2006 v 18:49 | Hedvik Segon |  Prvorepublikový esoterismus
HOSPODÁŘSTVÍ
Katastrofální poválečná situace v hospodářství se v polovině 20.let stabilizovala.V letech 1924-1929 nastala konjunktura.Republika se však stále potýkala s potížemi způsobenými nerovnoměrností hospodářské úrovně jejích částí (průmyslově vyspělé oblasti českých zemí x zaostalé agrární Slovensko a Podkarpatská Rus).
Důležitým opatřením podporujícím konsolidaci československé ekonomiky byla měnová reforma Aloise Rašína z března 1919 , na jejímž základě byla vytvořena nová československá měna(Kčs).V dubnu 1919 byla schválena také pozemková reforma.Na návrh agrární strany byla konfiskována půda nenárodní šlechty a za náhradu se prováděl zábor zemědělské půdy nad 150 ha(nebo veškeré půdy nad 250 ha).Takto získanou půdu prodával stát drobným zemědělcům.

Pár písniček

26. října 2006 v 19:03 | Corny Stývová |  Hudba
Takže jsem konečně našla trochu času přidat něco na blog. Proto sem dám několik písniček. Nevím co byste chtěli, takže pište do komentářů a my se pokusíme vašim přáním vyhovět. A tady jsou:
No, to je pár písniček, ale vážně nevim jestli se vám budou líbit. Napište nám jaké chcete. Tak jednou za 14 dní je sem budeme přidávat. Corny a spol.

PO STOPÁCH LIDOVÉ MAGIE V BÍLÝCH KARPATECH

26. října 2006 v 13:45 | Ysli Paf |  Prvorepublikový esoterismus
Na moravských Kopanicích, kde vesnice mají jména Starý Hrozenkov, Lopeník, Vápenice, Vyškovec a Žítková, v kraji bělokarpatských lesů a horských planin, se protínají siločáry minulosti a budoucnosti. Jen tak si lze vysvětlit, že některé ženy z osady Žítková uměly nahlédnout do dějů, které teprve nastanou. Říkalo se jim bohyně a jejich umění nazvali lidé bohyňováním (kopaničářské nářečí zná také výraz bohovac).
Na přelomu 19. a 20. století byl tento kraj na moravskoslovenském pomezí krajem značně izolovaným a sociálně zaostalým. Lidé, kteří krajinu kdysi osídlili, rozhodili svá obydlí po svazích zdejších hor a žili zde svůj čas mnohem pomaleji než lidé jen o kus dál, v úrodném Pomoraví. Vzniklo zde lidské společenství pěti osad, které si vytvořilo osobitou kulturu, jejímž charakteristickým znakem bylo hluboké sepjetí
s přírodou. Byl to jistě onen postaletí trvající vnitřní dialog mezi človělcem a přírodou, který přivedl vyvolené ženy až k pochopení symbolů, znamenajících v množině nahodilostí nutnost.
Činnost bohyní se ovšem zdaleka nesoustřeďovala jen na předvídání budoucnosti, jejich úkol byl mnohem praktičtější - pomáhat a poskytovat rady tam, kde člověk pro svoji omezenou zkušenost nevěděl, jak dál.

Systém hodnot, který uznávaly, však ve 20. století procházel postupnou krizí. Svoji roli v tom sehrál nejen vliv církve, která z kazatelen kostelů magické praktiky odsuzovala a zakazovala, ale jistě i vliv celkových společenských proměn po 1. světové válce, produkujících mimo jiné stále
větší dostupnost vzdělání a vědeckých informací, jež magii vyloučily ze společnosti úctyhodných a důvěryhodných zdrojů poznání a vědění.
Proto osudy posledních bohyní byly neveselé. Na jedné straně byly tyto ženy nadějí pro lidi, kteří od nich pomoc očekávali, a v úctě u těch, kterým pomohly, vzdělanou většinou společnosti však byly vysmívány, prohlašovány za podvodnice a nejednou i soudně stíhány. Kněz Josef Hofer, v době po první světové válce zaznamenal postoj společnosti k bohyním, který se po celé 20. století nezměnil. Žily většinou na samotách, mimo centrum obcí a jejich životní styl a zvyklosti prostoupené pověrečnými rituály v jejich okolí vzbuzovaly různorodé pocicy.

Vyloženě negativní obraz bohyní vytvořil ve svém spisku z roku 1919 Bohyně na Žitkové kněz Josef Hofer. Vylíčil v něm tyto ženy jako podvodnice lákající peníze z důvěřivých lidí a odsunul je tak kamsi na periferii lidské společnosti, mezi živly bezmála kriminální. Již podtitul zmíněné knížlry "Velezajímavé, skutečné případy, jak vychytralé venkovanky bohyňují čili čarují" by slušel sbírce soudniček- autor popisuje jednotlivé případy a předkládá čtenáři řešení: bohyňováníje
jen bohapustý podvod. Knížka je doplněna i pracemi dalších tří autorů - spisovatele strýčko Ferdinanda a učitelů Karla Dočkala a J. Dobiáše. Pod pseudonymem Strýčko Ferdinand se skrývá lidový spisovatel, osvětový pracovník a redaktor Ferdinand Dúbravský (1850-1926), který vydal
na Slovensku o bohyních samostatnou knížku "Bohyně na Žitkové".
Dúbravský není národopisec a dívá se na bohyně očima žurnalisty v žánru, který bychom dnes nazvali literaturou faktu. Tuto literární metodu od něho Hofer převzal i s několika povídkami. Dúbravského a Hoferova publikace jsou si blízké ideou, metodou i stylem.
Generace buditelů, k niž patřili právě učitelé a kněží, usilující na konci 19. a na počátku 20. století o pozdvižení kulturní a sociální úrovně Kopanic, nebyla první generací vzdělanců, která se setkala s fenoménem bohyní. A tak se s bohyněmi setkáme v pracích Josefa Klvani (1857-1919), Josefa Černíka (1880-1969), Jana Húska (1884-1973),
Antonína Václavíka (1891-1959). Poměrně veliký prostor je pověrečnému světu kopaničářů, do něhož bohyně patří, věnován v Moravském Slovensku, redigovaném Luborem Niederlem (1865-1944). Historky o bohyních zaznamenal i sběratel lidových písní Martin Zeman (1854-1919) z Velké nad Veličkou.
A nesmíme konečně zapomenout na slovenského botanika a národopisce Jozefa Ludovita Holubyho (1836-1923), evangelického kněze, který působil v Zemianskom Podhradí, v Bošácké dolině, na slovenské straně Bílých Karpat. Je jistým protipólem katolického pátera Hofera. Byť sám magické praktiky odmítal, snažil se odhalit a pochopit příčiny těchto jevů v lidových vrstvách. Znalost antické kultury
i studium historických pramenů, zejména čarodějnických procesů v Uhrách v 17. a 18. století, mu umožnily vnímat čarodějnictví a lidovou magii v širším historickém i geografickcém kontextu. Na rozdíl od našich národopisců nebyl jen nezúčastněným pozorovatelem. Žil mezi svými farníky v Podhradí bezmála půl století a za tu dobu si získal jejich
důvěru. To mu umožnilo velmi zasvěceně zmapovat mikrosvět Bošácké doliny. V záznamech magických a pověrečných praktik a poznání principů lidového čarodějnictví dospěl nejdále.
Co o bohyních a bohyňování tito vzdělanci soudili?
František Bartoš byl jedním z prvních, který se tímto tématem vážně zabýval. Uvádí, že podle pověrečných názorů, v jeho době ještě mezi lidem hojně rozšířených, jsou na světě lidé, kteří svými zvlášmími vědomostmi dokážou i věci nadpřirozené a zázračné. Někteří takových vědomostí nabyli poznáním skrytých přírodních sil. Tyto lidi nazývá vědomci a zahrnuje mezi ně zvláště ty, kdož žijí v přírodě a s
přírodou, jako pastýři či polní hlídači. Je však, říká Bartoš, ještě jedna skupina vědomců a ti "mají své vědomosti z pomoci a přispění Božího. To jsou vědomci dobří a lidem užiteční, pomáhajíce jim v nejrozmanitějších nesnázích a potřebách; jsou to božci a bohyně". Tito jsou "nejlepšími rádci a pomocníky od kouzel a čárův, jakož i ve mnohých jiných potřebách a nesnázích života lidského". S tímto nebo
obdobným výkladem se setkáme i u většiny ostatních badatelů.

Jaký je původ těchto božců a bohyní?
Ponořme se hlouhěji do minulosti a hledejme zprávy o lidové magii, která je hlavním nástrojem těchto lidí nadaných mimořádnými schopnostmi. Třeba se v tomto prostoru setkáme s prabábami bohyní.
Nejstarší nám známé zprávy o těchto jevech v regionu Kopanic nalezneme v deníku P. Karla Kulicha, leterý byl v letech 1753-1773 ve Starém Hrozenkově na misii. Jezuitský misionář se zmiňuje mimo jiné o tom, že vydal zákaz lití vosku a olova. Potvrdil tím existenei těchto věšteckých praktik v polovině 18. století na Kopanicích. Kulich již zná
výrazy božec a bohyně. Do deníku si poznamenal, že božec, který se vyznal v léčivých bylinách, a byl proto vyhledávaným léčitelem, žil v jeho době v horách kolem Hrozenkova. A také to, že existují ženské, báby, bohyně, které se obírají léčením nemocných.
Vydáme-li se ještě o sto let hlouběji do minulosti, do poloviny 17. století, narazíme zde v roce 1630 ve starých soudních spisech tzv. krevní knize městečka Bojkovic na případy žen obviněných z čarodějnictví.
Při studiu obvinění a výslechů zjistíme, že praktiky těchto žen a bohyní jsou si v lecčems blízké. Pojítkem byly právě magické úkony a rituály, jejichž podoba se v průběhu století příliš nemění.
Ale vraťme se na moravsko-slovenské pomezí. Na Březové, v sousedství Lopeníku, je vzpomínána bohyně tetka Šochorka. Martin Zeman zná vedle "baby hrozenkovské" (Pagáčiny), také bohyni na Vyškovci, která se jmenovala Dora Jozef Iviněc . Pomáhala "od vredu, od štípania v nohách
a rukách a od suchej nemoci", na Ivanovské dolině uvádí bohyni Ružejovou a bez bližšího určení bohyni Ustynu (Justinu). Ferdinand Dúbravský uvádí na Vyškovci "zaklínače", muže, který uměl zažehnávat bouřky.
http://www.email.cz/getAttachment?session=%1E%C2%40%B8%CE%8C%0E%B2%11%BDe%60%3B%24%B6%06%A3V%40iu%F8%C2%3C%DDA%F1%D2%29%9A%0B%81%C8%BC%C3H%27%A0%9E%93%1A%299O%C9%E5%25%AC%D8C%9E%1A%1D%F0%B3V%DB%B0J%AAU%C6%18%15%EEx%B3%0E%9F%11%F4%F3%29%C9%00H%03%13%97%038%D9%2B%2C%BB%B8xY%C1%23%DAX%07%DB%EA%FBI%E6i%A7%DD%18/1%AFLQ%82%C8%7El%23
O bohyni jménem Dora, která žila přímo v jeho farnosti v Zemianském Podhradí, nám zanechal informaci Holuby. Dokonce k ní přivedl na návštěvu spisovatele Aloise Jiráska. Zprávu o tom přinesly Lidové noviny 18. 2. 1921. Holuby bohyni charakterizuje jako "prefikanou ženu", která "zariekaním, zlievanim vosku, olova a všelijakými manipuláciami
poverečné liečenie, zaškodovanie, veštenie, hádanie, zvlášť však v ľúbostných záležitostiach čarovanie robí". Zpočátku byla prý zdrženlivá, ale po chvíli se rozpovídala a odříkala návštěvníkům i zaříkávací formule. Říkala je ale tak rychle, že si je nestačili zaznamenat. "To je baba všemi mastmi mazaná," poznamenal prý Jirásek, když od bohyně odcházeli.
Z dobových zpráv vysvítá, že žítkovské (hrozenkovské) bohyně požívaly největší autority a chodilo se za nimi i tehdy, když selhalo umění domáci vědmy. Holuby dokonce uvádí případ, kdy sama bohyně ze Zemianského Podhradí vyhledala pomoc bohyně na Hrozenkově. Byly tedy žítkovské bohyně nejvyšším božstvem na pomyslném Olympu v Bílých Karpatech?
Kde se v našem prostoru bohyně vzaly? A co je příčinou rozšířenosti a obliby magie v lidových vrstvách ještě ve 20. století? Výstižně na tyto otázky odpovídá František Bartoš: "Naši Kopaničáři jsou sice již několik set let křesťany a to křesťany, jako lid moravský vůbec a Slováci zvláště, vroucími a nábožnými, ale jejich křesťanství je namnoze jen vnější
rouškou, zpod níž se na povrch tlačí nejméně dvě třetiny starobylého pohanství po dávných předcích zděděného. Nikde na Moravě nenajdeme pospolu tolik rozmanitých pověr, tolik starobylých zvykův a obyčejů jako v tomto odlehlém zákoutí horském."
Z obecnějšího pohledu ho doplňuje Jozef L. Holuby: "Barsako ma to rmúti a bolí, neváhám vyslovit výsledok mojho pozorovania povier a čarov, všeobecně rozšírených v ten zmysel, že ľud náš má dvojaké náboženstvo: jedno pre kostol a verejnosť, druhé súkromné v podobie povier a čarov. ... V kresťanstve boli starí pohanskí bohovia razom na
démonov degradovaní. Bolo to nemožnou vecou, aby národy, ktoré prijali krst, šmahom boli zabudli svojich predošlých bohov a božikov, a všetky účinky čarov a zaklínání pripisovali sa moci diabolskej."
Holuby také jako jediný poukázal na sociální příčiny jevů souvisejících s lidovou magií: "Kto má príležitosť poznat náš ľud, jeho zmýšlanie, zvyky a obyčaje, každý mi prisvedčí, že v ňom povier a čarov nielen neubúda, ale že čim viac sa rozmáha v ňom chudoba a žebrota, tým viac sa lapá aj
toho zúfalého, ničomného prostriedku - čarov!"
Všecko zlé je k něčemu dobré - říká se. A platí to i v případě kněze Hofera, který nastoupil do hrozenkovské farnosti v roce 1910. Nebýt jeho negativně motivovaného zájmu, nevěděli bychom o bohyních zdaleka tolik, kolik víme.
pramen : stejnojmenná knihy Jiřího Jilíka

Ty a prasátko

25. října 2006 v 15:00 | Hedvik Segon |  Zábavné testy
Vezmi list bílého papíru a nakresli prasátko.
V testu se nedostaneš dál, pokud nemáš nakreslené prasátko!
NEPODVÁDĚJ, opravdu ne, podstatou zábavy je tajemství.
NEJPRVE NAKRESLI PRASÁTKO!!!!!!!!

Hotovo? Opravdu?
Teď následuje zajímavější stránka testu
Prasátko slouží jako test osobnosti a spočívá v osobnosti toho, kdo ho kreslí.


Když je hotové prasátko:

A je nakreslené v horní části papíru: Jsi pozitivní a optimistický.

Je nakreslené ve středu papíru: Jsi realista.

Je nakreslené v dolní části papíru: Jsi pesimista a jsi náklonný k negativnímu chování.


Když prasátko kouká do leva, věříš na zvyky, jsi přátelský a lehko si pamatuješ důležitá data, jako např. datum narozenin, výročí...

Když kouká do prava, jsi aktivní a kreativní, ale nemáš cit pro rodinu, nestaráš se ani o důležitá data.

Když kouká směrem k tobě, jsi upřímný, vyrovnaný typ, jsi rád "sluhou čerta", nebojíš se ani konfliktů.


Když jsi prasátko nakreslil detailně, jsi analytický typ, trpělivý a nedůvěřivý.

Když ne moc detailně, jsi citlivý a dobrosrdečný, bereš na sebe mnoho rizik.


Když jsi prasátku nakreslil míň jak 4 nohy, jsi nejistý, případně jsi ve stádiu důležitého rozhodování v tvém životě.

Když jsi nakreslil všechny 4 nohy, ve všem jsi jistý, tvrdohlavý, příliš se oddáváš svým ideálům.

Když jsi nakreslil víc jako 4 nohy, nejsi normální.


Rozměry uší ukazují, jako posloucháš názory jiných, čím větší jsi nakreslil, tím víc.


Délka ocásku, ukazuje kvalitu tvého sexu.
(a ještě jednou, čím delší, tím lepší!!!!!)
Kdo nenakreslil ocásek?????

Tak tohle tě fakt naučí jenH tvá matka..

25. října 2006 v 14:59 | Hedvik Segon |  Zábavné testy
1) Moje matka mě naučila OCENIT DOBŘE ODVEDENOU PRÁCI:
"Jestli se hodláte navzájem zabít, udělejte to laskavě venku,
právě jsem uklidila !"

2) Moje matka mě naučila NÁBOŽENSTVÍ:
"Modli se, aby to z toho koberce šlo dolů!"

3) Moje matka mě naučila LOGICE:
"Proč ? Protože jsem to řekla!"

4) Moje matka mě naučila PŘEDVÍDAVOSTI :
"Ujisti se, že máš čisté prádlo, co kdyby se stala nějaká nehoda !"

5) Moje matka mě naučila IRONII:
"Ještě chvíli breč a já ti k tomu dám skutečný důvod!"

6) Moje matka mě naučila MNOHO O VĚDĚ ZVANÉ OSMÓZA :
"Zavři pusu a sněz tu polívku!"

7) Moje matka mě naučila OHEBNOSTI :
"Podívej se na tu špínu co máš na zádech!"

8) Moje matka mě naučila VYTRVALOSTI :
"Nevstaneš odsud, dokud nesníš všechen ten špenát!"

9) Moje matka mě naučila o POČASÍ :
"Tvůj pokoj vypadá, jako kdyby tady před chvílí řádilo tornádo!"

10) Moje matka mě naučila ŽIVOTNÍMU CYKLU:
"Přivedla jsem tě na svět a můžu tě z něj zase rychle sprovodit!"

11) Moje matka mě naučila ZÁVISTI:
"Na světě jsou milióny nešťastných dětí, které nemají tak úžasné
rodiče jako ty!"

12) Moje matka mě naučila MATEMATICE:
"Kolik chceš knedlíků? Chci tři. Dostanu pět."

Je počítač rodu ženského,nebo mužského.

25. října 2006 v 14:58 | Hedvik Segon |  Zábavné testy
Vysvětlovala učitelka španělštiny, že na rozdíl od angličtiny má
španělština mužský a ženský rod. Tak například 'house'(dům) je
rodu ženského - 'la casa'. 'Pencil' (tužka) 'el lapiz' je rodu
mužského.
Jeden student se jí zeptal, jakého rodu je 'computer' (počítač).
Místo přímé odpovědi učitelka rozdělila studenty na dvě skupiny
podle pohlaví a dala jim za úkol rozhodnout jakého rodu
a proč by 'computer' měl být.

Pánové rozhodli, že 'computer' by rozhodně měl být 'ženská' -
'la computer', protože:
a) nikdo jiný než jejich výrobce nerozumí jejich logice,
b) jazyk, který používají pro dorozumívání s jinými computery je
nesrozumitelný komukoliv jinému,
c) i ta nejmenší chybička je uložena v dlouhodobé paměti pro
možné pozdější reference,
d) jakmile si computer pořídíte, utrácíte pravidelně polovinu
výplaty na doplňcích.

Dámy pak se domnívaly, že 'computer' může být jedině 'chlap' -
'el computer', protože:
a) abyste z nich něco dostali, tak musíte 'zmáčknout ten správný
čudlík',
b) mají mnoho informací, ale použít je sami od sebe neumějí,
c) mají vám pomoci řešit problémy, ale zpravidla jsou SAMI tím
PROBLÉMEM,
d) jakmile si jeden pořídíte, tak zjistíte, že kdybyste počkali
o trošku déle, mohli jste mít lepší model.


Dámy vyhrály!!

Důležité

25. října 2006 v 14:57 | Hedvik Segon |  Zábavné testy
Nezapomínejte číst návod k použití!!

Na pokrývce z Taiwanu:
NEPOUŽÍVEJTE JAKO OCHRANU PROTI TORNÁDU!

Na zrcátku přimontovaném k helmě používané americkými cyklisty:
PAMATUJTE, PŘEDMĚTY V ZRCADLE JSOU VE SKUTEČNOSTI ZA VÁMI!

Na zavírátku anglického ochuceného mléka:
PO OTEVŘENÍ NEOBRACEJTE LÁHEV VZHŮRU NOHAMA!

Na fénu značky Sears:
NEPOUŽÍVEJTE VE SPÁNKU!

Na balíčku mražených hranolek:
MŮŽETE BÝT VÍTĚZ ANIŽ BYSTE COKOLIV KUPOVALI! PODROBNOSTI UVNITŘ!

Na desertu zvaný Tiramisu z Tesca (vytištěno zespodu na krabici):
NEOTÁČEJTE VZHŮRU NOHAMA!

Na chlebovém pudinku od Marks & Spencer:
PO ZAHŘÁTÍ BUDE PRODUKT HORKÝ!

Na šňůře od čínských vánočních světel:
POUZE PRO POUŽITÍ VENKU NEBO UVNITŘ!

Na arašídech od Sainsburys:
VAROVÁNÍ - VÝROBEK OBSAHUJE OŘECHY!

Na balíčku oříšků od American Airlines:
INSTRUKCE - OTEVŘETE BALÍČEK, SNĚZTE OŘÍŠKY.

Na švédské řetězové pile:
NEPOKOUŠEJTE SE ZASTAVIT PILU SVÝMA RUKAMA NEBO SVÝMI GENITÁLIEMI!

Na dětském kostýmu Supermana:
ANI S TÍMTO KOSTÝMEM NEMŮŽETE LÉTAT!

Na některých mražených jídlech:
NÁVRH NA SERVÍROVÁNÍ: ODMRAZIT

Na krabici s hotelovou koupací čepici:
POUZE NA JEDNU HLAVU!

Na balíčku žehličky značky Rowenta:
NEŽEHLETE OBLEČENÍ NA TĚLE!

Na obalu Nytolu - prášku na spaní:
VAROVÁNÍ - MUŽE ZPŮSOBIT OSPALOST!

A zase procenta...a zase 98..=)

25. října 2006 v 14:55 | Hedvik Segon |  Zábavné testy
Udělej si následující test. Drž se instrukcí a pracuj co nejrychleji.
Nikdy nečti následující otázku dřív, než zodpovíš tu před tím.
Odpovědi nemusíš psát, jen si je "mysli".


Budeš překvapený (-á)!!!!!!!

Start:
Kolik je:


15+6

3+56?

89+2


12+5375+2625+52


63+32
Začíná to být težké? Teď to nevzdávej, jsi skoro u konce!

123+5
RYCHLE! ŘEKNI NĚJAKÉ NÁŘADÍ A BARVU! PRVNÍ, CO TĚ NAPADNE!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Odskroluj až dolů!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Myslel jsi na červenou a kladivo, že jo!!!!!!?????

Jestli ne, patříš mezi 2% lidí, kteří mají odlišné nebo až abnormální myšlení.
98% lidí odpoví kladivo a červená nebo červené kladivo.
Jestli tomu nevěříš, zkus dát test lidem kolem. Uvidíš.

Tak jak jste dopadli?

Jste závislí na internetu?

25. října 2006 v 14:53 | Hedvik Segon |  Zábavné testy
1. Někdo ti vypráví vtip a ty odpovíš "lol".

2. Klikneš dvakrát i na dálkové ovládání televize.

3. Jsi online, ještě než si ráno vyčistíš zuby.

4. Mezi tvé nej kámoše patří jpg.

5. Než si přečteš všechny nové e-maily, uběhnou celé hodiny...

6. Dokonce tvoje zvíře má vlastní webové stránky.

7. Info o počasí hledáš raději na netu, než abys ses podíval z okna.

8. Když se s někým seznámíš zeptáš se: "Máš pc?''.

9. Vana ti přetekla, protože ses chtěl/a ještě rychle juknout na net.

10. Adresu na dopisní obálku nadepisuješ www.

Dawsnův svět

25. října 2006 v 14:16 | Hedvik Segon |  Hudba
Dívali jste se na Dawsnův svět?Zaujala vás úvodní písnička?Tady si ji můžete pustit...

ÚVODNÍ PÍSEŇ-DAWSNŮV SVĚT

Rubrika

25. října 2006 v 14:09 | Hedvik Segon |  Hudba
Tohle je nová rubrika.Budeme tu dávat odkazy na zajímavé písničky na internetu,které se nemusí i musí týkat magie.Chceme totiž na tomto blogu rozjet i trochu zábavy,budeme pořádat kolejní srazy,přidávat vtipné články,vtipy,písničky,....

Zrcadlo...nová soutěž

25. října 2006 v 14:06 | Hedvik Segon |  Soutěže
Pozor,nová soutěž,klikněte na název článku a dozvíte se víc..

První Československá republika

25. října 2006 v 13:45 | Hedvik Segon |  Prvorepublikový esoterismus
První republika je označení pro Československo v období od jeho vzniku v roce 1918 do Mnichovské dohody roku 1938; následující období až do okupace zbytku republiky se označuje jako Druhá republika. Toto názvosloví bylo odvozeno od Francie, kde jsou republiky číslovány od Velké francouzské revoluce.Československá měnová reforma(1919) - zavedení Koruny československéMnichovská dohoda- 29.září 1938, postoupení pohraničního území Hitlerovi.


Za období První republiky pod ČSR patřilo:

Čechy (Země česká)

Morava (Země moravská)

České slezsko (Země slezská)

Slovensko (Země slovenská/Krajina slovenská)

Podkarpatská rus (Země podkarpatoruská; dnes ukrajinská Zakarpatská oblast)


Byla nazývána Masarykovou. Vznikla po rozpadu Rakousko - Uherska. Měla zvláštní zeměpisné určení od Aše po Jašinu, spojovala Z Evropu s východní. Byla budována 20 let jako vrcholně demokratický, spořádaný a hl. fungující stát. Masaryk dal jejím prostřednictvím politický tvar své humanistní filozofii. Země byla protknuta mezilidskou solidaritou a slušností.Zahraniční politická orientaceV meziválečných dobách se stát domníval, že nemá v Evropě konkrétního nepřítele, proto byla zahr. politika velmi mírová. Za jediného odpůrce považovali Habsbursko - Lotrinský dům. Proti němu byla postavena naše bezpečnost; bylo to milné. Staří Rakušané měli zákaz vstupu na naše území. Na konci 30. let se ukázal nepřítel v nacismu, Beneš to rozpoznal - začal vytvářet obranu, neuvědomil si nebezpečí v sovětském komunismu. Československo žilo mezi Německem a Sovětským svazem - nebezpečné. Beneš byl považován za předního diplomata - byl opakovaně zvolen předsedou Společnosti národů v Ženevě.Vnitřní politikaStát měl povahu republikánského zřízení, zakázal výsady stavu a rodu. Země fungovala jako parlamentní demokracie - podle volebních výsledků se měnily československé vlády s tím, že byli zastoupeni dva přední úředníci. Šéfem zahraniční služby byl ministr Beneš - národní socialista, vnitřní politiky ministr vnitra, agrárník Antonín Švehla.Politické spektrumSkládalo se z levice, pravice a středu. Levici tvořili sociální demokraté a komunisté - byla to silná strana. Střed byl tvořen lidovou stranou a národními socialisty. Pravici tvořili agrárníci a národní demokraté. Republika měla vyspělé zákonodárství, administrativu, školství, velké podpoře i oblíbenosti se těšila armáda.Národnostní situaceByla problémová. Bylo to dáno tím, že v pohraničí žili Němci, kteří se po příchodu Hitlera začali proti Čechám "bouřit". Československý stát nenašel lék na soužití Čechů a německé menšiny.Sociální otázkyZasáhla velká hospodářská krize, byl skoro milion nezaměstnaných lidí, hodně lidí žilo v bídě. Nenašlo se řešení, aby mohla být nejchudším lidem poskytnuta pomoc.Slováci československou republiku nechápali jako cílový útvar svého národního snažení, ale jako typ národně - emancipační. Přijímali ji jako dočasný domov.Byl to plně konsolidovaný, pevný, vnitřně uspořádaný stát. Těšil se vážnosti svých sousedů včetně Německa do nástupu Hitlera. Byl to ostrov klidu, pořádku a demokracie v Evropě. Pamětníci se shodují na tom, že nejkrásnější byla klidná, pohodová atmosféra ve svobodné zemi.

Zdroj-web

Smaragdová deska inspirace dle Lasenica

9. října 2006 v 23:44 | Elie Chatte |  Prvorepublikový esoterismus
Smaragdová deska
Smaragdová deska (Tabula smaragdina), představuje filozosický základ hermetizmu, nebo chceme-li základní hermetická dogmata. Ty měl na desku sepsat staroegyptský boh Thovt (řecky Hermes). Ovšem o jejím původu se dodnes vedou vášnivé diskuse. Původní text byl sepsán v arabštině a název smaragdová dostala podle tabulky zeleného skla, na níž byly teze vyryté. Je základním pramenem studia hermetické filosofie a za středověku
byla klíčem evropské Alchymie. V překladu českého hermetika P. de
Lasenika (1936) zní text desky takto:
Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že
to, co je dole, je jako to co je nahoře, a to,
co je nahoře, je jako to co je dole, aby byly
dokonány divy jediné věci.
A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za
prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily
se z této jediné věci přizpůsobením. Slunce je jeho
otcem, měsíc je jeho matkou, vítr nosil jej ve svých
útrobách, země je jeho živitelkou. On je otcem
universálního telesmatu celého světa. Jeho síla je
celá, když byla proměněna v zemi. Oddělíš zemi
od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš
moudře. On vystupuje od země k nebi a zase
znova sestupuje z nebe na zemi a přijímá sílu
věcí hořeních i doleních. Takto budeš muset mít
slávu celého vesmíru; veškerá temnota prchne
před tebou. Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější,
která překoná každou jemnou věc a pronikne
každou pevnou. Tak stvořen byl vesmír. Odtud
vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob je
zde. Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos,
maje tři části filosofie celého vesmíru. Co jsem
pověděl o magistériu slunce, je úplné. "
Dodnes neexistuje jednoznačná interpretace tohoto textu. Jinak na její text nazírali alchimisté, jinak kabalisté.... . Možná by stálo za to pokusit se o vlastní interpretaci. Jediné na čem se všichni shodnou jest skutečnost, že deska obsahuje elementární pravdy. Otázkou zůstavá, jak je pojmeme, zda z pohledu materialistického nebo raději duchovně.
Vycházím-li z překladu Lasenika (nic jiného mi ani nezbývá, jelikož neumím arabsky) nutně dospěji k závěru, že pro to, aby bylo možné dosažení zázraku, musíme dosáhnout jednotné podstaty. Níže uvedený text by snad bylo možné i považovat za dobový popis velkého třesku. Vezmeme-li do úvahy, že v době vzniku desky ještě teorie velkého třesku neexistovala, vypadá text ještě zajímavěji.
Pokud na Vás Lasenikův překlad zapůsobil, možná v rámci diskuse nabídnete svojí interpretaci textu. Já se o to určitě alespoň pokusím. Jedno jest ovšem již teď jisté. Ať dospějeme k čemukoli, nikdo nám pravdivost našich závěrů nepotvrdí ani nevyvráti.
Smaragdová deska podle výkladu Rosekruciánů
Vyobrazení Herma Trismegista z knihy Viridarium chymicum z roku 1624

Pierre de Lasenic

8. října 2006 v 18:38 | Hedvik Segon |  Prvorepublikový esoterismus
Pierre de Lasenic
(vl. jménem Petr Kohout)
17.5.1900 Praha - 23.6.1944 Kárané u Prahy

O jeho mládí mnoho nevíme, po letech strávených cestováním a mnoha dobrodružstvích se do Prahy vrátil ve 34 letech a aktivně se zapojil do činnosti Universalie, na jejímž založení se v roce 1930 podílel. V rámci společnosti se nejvíce zabýval přednáškovou a publikační činností na témata: hermetická filoszfie, alchymie a spagyrie, tarot a magie. V roce 1937 však po neshodách o podobě Universalie s J. Keferem odchází, aby se více věnoval hermetické práci v uzavřeném kruhu členů HOREV-klubu, který založil. Zde se chtěl zabývat studiem klasických hermetických nauk. Lasenic byl za svého života členem několika hermetických společností a řádů, ale cílem jeho celoživotního studia bylo odhalení staroegyptského učení ohně HOREV. Svého vytouženého cíle však nedosáhl, a tak požádal a přesvědčil F. Kabeláka, aby pokračoval v rekonstrukci tohoto učení. Zemřel předčasně 23.6.1944 v Káraném u Prahy.
Publikace:
Sexuální magie (1933; Trigon 1992)
Egyptské hieroglyfy a jejich filosofie (1935)
Hermes Trismegistos a jeho zasvěcení (1936; Trigon 1991)
Alchymie, její teorie a praxe (Universalia 1936, Půdorys 1997)
Hermetická iniciace Universalismu na základě systému rhodostaurotického (1937; Trigon 1990)

Universalia II.

8. října 2006 v 18:30 | Hedvik Segon |  Prvorepublikový esoterismus
Universalismus jest porovnávací způsob nazírání na různé kultury, náboženství, filosofické směry a metapsychickou praxi různých národů a časů. Jeho stoupenci zapsali se již v nepamětnu do knihy dějin. Patří k nim většina esoterních filosofů a náboženských reformátorů... Chtěje ukázati na společnou pravdu všech směrů náboženských a esoterních, stavěl původní primitivní universalismus na symbolech společných všem. Neboť ony jsou abecedou hermetismu... Když chorobně skeptický rozum přelil se přes víru, postavil si universalismus svoje školy a chrámy a sloučil se ve společnostech pod různými jmény." První tajemník Universalie Jaroslav Novák (Logos 1934, č. 3-4, s. 65 a násl.) se vyjádřil takto: "Jaká jest myšlenka Universalie? Jest to filosofický ethický universalismus, směr syntetický, nepohrdající žádnou složkou kulturního vývoje člověka, netkvící v problematických zásadách, neznající proroků, nýbrž vážící si všeho, co krásného a velikého přinesly minulé civilizace, vážící si pilných a skromných badatelů přítomnosti a vidoucí nad obzorem naší doby záři příští syntetické, duchovní a lidské kultury.
Universalismus Universalie tedy směřoval k pěstování úcty vůči všem esoterním a náboženským systémům a stoje na základech hermetismu, usiloval současně o jeho obohacení všemi plodnými proudy duchovního života, neboť hermetismus je těmto snahám otevřen více než kterýkoli jiný esoterní systém.
Sekretariát Universalie býval vždy v bytě dr. Kefera, nejprve to bylo v Malířské ulici č. 7 na Letné, od roku 1936 pak na Smíchově ve Švandově ulici č. 11, ve 3. patře proti schodišti. Kefer zde vyřizoval veškerou agendu, zde se scházel výbor Universalie, sem za ním chodívali jeho nejbližší přátelé. Keferovou pravou rukou býval Vojtěch Kempfer, který hlídal finance a druhou pravou rukou byl pražský advokát, strý mládenec dr. Otto Myslík, který se staral o záležitosti právní. Na jeho chatu na Berounce v Zadní Třebáni Kefer občas zajížděl, aby si odpočinul, neboť vše, co pro Universalii dělal, tj. organizoval, přednášel, psal, činil při plném pracovním úvazku knihovníka.
V pátém ročníku Logosu (1938, č. 8, vnitřní strana obálky) nacházíme toto zhodnocení její činnosti: "Universalia je jedinou esoterní společností ryze českého původu a práce. Nebyla, není a nikdy nebude závislá na cizině. její činnost nesleduje bludiček filosofie a vědy všedního dne, je založena na ryzím a klasickém hermetismu, jehož zásady hrdě a nekompromisně hájí a propaguje. Universalia vybudovala českou hermetickou literaturu, vybudovala české hermetické školství, vybudovala české hermetické laboratoře. To vykonala dosud. Co vykoná v budoucnosti? vybuduje mohutné iniciační středisko, zástavu budoucnosti českého národa, které vytvoří velké duše, jedince silné duchem, pravdou a vírou! Velikost českého lidu záleží jen na mohutnosti českého hermetismu! Tísní-li vás doba, nezoufejte, nebojte se! Žijte a pracujte! pamatujte, že po Kalvarii následuje vždy vzkříšení! Toto vzkříšení bude vítězstvím odvahy a vědy!"
tato slova byla napsána v říjnu 1938, kdy se nad tehdejším českým národem stahovala temná mračna ze sousedního nacistického Německa. Vlastenecky založený Kefer, obávaje se o osud národa, se rozhodl. Nejprve se spolu s Kabelákem, za zprostředkování pražských svobodných zednářů, vydali na Hrad za Benešem - to bylo již na začátku roku 1938 - ale byli odmítnuti, nabízejíce pomoc magickou cestou. Prezident Beneš "měl svůj plán".
A tak bylo rozhodnuto podniknout tuto magickou akci bez jeho souhlasu. Tyto evokace byly, na naléhání Kabeláka, vykonány celkem tři. První se konala v roce 1938 na křižovatce cest v Brdských lesích, druhé dvě se konaly již za nacistické okupace. Mezi českými hermetiky o nich kolovaly různé pověsti, zejména se vyprávělo, že při jedné z těchto evokací byl Kefer zasažen zpětným odrazem, protože v jistém okamžiku magické operace, pěvec Ludikar, který byl přítomen jako pomocník, uprchl z magického kruhu. Zpětným odrazem měl být údajně zasažen Kefer také při evokaci v Brdských lesích. Fakta však tomu neodpovídala.
Druhá velká evokace se konala v soukromé vile v Mirošovicích u Prahy za účasti Kefera, Kabeláka, Kloubka a pánů B. a M. Cílem evokace byl magický útok na Hitlerův astrál. Evokace se konala těsně po západu slunce a proběhla bez fenoménů: "Jediné, co bylo pozoruhodné a co upoutalo pozornost všech zúčastněných těsně před západem slunce, bylo jedinečné panoramatické seskupení mračen na západě, od temně modré, k fialové, žluté, rumělkové i zelené, téměř celé spektrum se tu navršilo a prolínalo" (L. M.). Operace se konala v září 1940.
Třetí evokace za přítomnosti Ludikara, který ovládal magickou hůl, paní M. (nazývané "Lord"), která ovládala kalich, pana B., který ovládal meč, paní K., která střežila pantakl a Kefera - evokatéra, se odehrála 13. dubna 1941 v 5 hodin ráno v neděli. jednalo se tu evokaci jupitarovského genia Jezalela, tedy nikoli o útočnou magickou operaci. Výše uvedené tvrzení o Ludikarově útěku z magického kruhu je tedy asi pouhou smyšlenkou, nebyla-li provedena ještě další operace, o níž ti, s nimiž jsem mluvil. neví.
Svou blízkou smrt však Kefer již tušil. Při oslavě svých posledních narozenin 31. ledna 1941 mu jeho syn Reginald zapomněl blahopřát a na Keferův dotaz, co mu přeje k narozeninám, odpověděl "Nic!". Kefer na to, podle tehdy přítomného pana L. M., řekl: "Nic, to je nirvána, to jsou poslední narozeniny!" ten večer, na rozdíl od jiných návštěvních dnů, plných pohody, prý vládla vážná nálada, Kefer hovořil o všem, co napsal a udělal a skounčil slovy: "Do šestatřiceti let jsem toho snad splnil dost, a tak bude čas odejít". Brzy na to byl zatčen gestapem a téhož roku zahynul v koncentračním táboře.
V roce 1938 interní kruh Universalie, scházející se ve Švandově ulici v Praze na Smíchově až do konce, tvořili kromě dr. Jana Kefera, František Kabelák, MUDr. Jan Kloubek, Ladislav Málek, MgPh. Evžen Běhounek, Vojtěch Kempfer, JUDr. Otto Myslík, Josef Danzer, paní Anna Kloubková a Josef Pánek z Mnichova Hradiště. Kefer dále intenzivně veřejně přednášel a Málek to stenograficky zachycoval - tyto přednášky později přepsal na psacím stroji a zůstaly tak zachovány.
Konec se však blížil a nastal dne 9. června 1941, když gestapo zatklo dr. Kefera a jeho pracovnu, kde byl sekretariát Universalie zapečetilo. Téhož dne byla Universalia německou státní policií zrušena a veškerý její majetek byl zabaven.


Zdroj: Novodobý český hermetismus - Milan Nakonečný podle elektronické verse na Citadella
Vydal Vladimír Kvasnička, nakladatelství VODNÁŘ. Náklad 3000 výtisků. 1. vydání, 1995

Universalia

8. října 2006 v 18:29 | Hedvik Segon |  Prvorepublikový esoterismus
Článek z webu týkající se Universalie spojené s první republikou a esoterismem.

První světová válka s sebou přinesla, jako každá válka, krizi stávajících hodnot a příklon k iracionálnímu.
Uměle je vyvolávána značná averze vůči katolické církvi, kterou opouští na milion věřících. Hrstka kněží z ní zběhlých zakládá, z podnětu nejvyšších míst, církev Československou. Cestu k národu si razí ateistická Volná myšlenka, šíří se vliv teosofie a volá se po "světle v Východu". Tyto všelijak se prolínající a protínající směry v duchovním životě člověka svědčí o zmatcích, které v této oblasti nastaly.
Nastává také období pro rozkvět okultismu. V Praze vznikají nová centra spiritistického hnutí a stará (Ostrava-Radvanice, Nová Paka) zintenzivňují svou činnost. Jsou zakládány nové okultistické spolky a časopisy. Nakladatelé Zmatlík a Palička začnou vydávat časopis Stopy duše (který redigoval O. Eiáš a který zanikl v polovině dvacátých let) a Okultní spiritualistickou revui (1921 - 1924).
Vzniká řada nových spolků zaměřených na studium okultismu a parapsychologie, mezi jinými: roku 1920 Společnost pro mystická studia (J. Bedrníček); v roce 1922 Společnost pro objektivní a experimentální okultismus (E. Knopp); Alchymistická společnost československá ze přímé podpory Société Alchimique de France se ustavuje v roce 1925 v Plzni (V. Žikeš); k mystice má blízko "bratrství" Světlo, vznikající roku 1929 (F. Hájek-Hvězdínský), k níž přísluší i známý pražský populizátor mystiky Josef Štětka; v květnu 1930 vzniká, opět v Praze, Společnost pro studium okultních nauk (V. Seifert); na jaře 1932 vzniká v Praze Společnost pro psychická studia, kterou vedou parapsychologové Ing. V. Mikuška a dr. K. Vojáček, ale ve výboru, který vznikl v říjnu téhož roku jsou i staří hermetikové E. Hauner a M. Maixner; roku 1935, opět v Praze, vzniká Duševědná společnost (J.R. Adamíra) a bylo by možno uvádět i další.
Nejvýznamnější však je Volné sdružení pracovníků okkultních, které je založeno na začátku dvacátých let a které se zaměřuje především na studium hermetických věd. Vede je zpočátku mladý Petr Kohout-lasenic a po jeho odjezdu do Francie ing. Karel Mach, který však později rovněž odjíždí do zahraničí. V rámci styků mezi členy tohoto sdružení se začátkem dvacátých let ustavuje nový spolek, který pak sehraje rozhodující roli ve vývoji českého hermetismu, jenž jeho činností také vyvrcholí. je to nejprve malá hrstka zájemců o hermetismus, povahy soukromého studijního kroužku, který se pak na den sv. Jana Křtitele (24. června 1927) ustavuje jako volné sdružení nazvané Universalia.
Ustavující schůze se koná v hotelu V sadech v Praze-Bubenči. Předsedou je zvolen J. Š. Kmínek. Prvními universalisty jsou, kromě P. Kohouta-Lasenica a J. Kefera, student Jiří Grubner, Oldřich Eliáš, prof. Miroslav Kruml z Mladé Boleslavi (později pod pseudonymem Mirko Boleslavský vydá velkou učebnici astrologie), kabbalista prof. Julius Nestler (překladatel Papusovy kabbaly, pražský Němec z Prahy - Strašnic), akademický malíř Bohumil Hradečný, který se před devíti lety vrátil z Vídně a který se zabývá mystickou alchymií, další akademický malíř B. Adámek, Vojtěch Ježek z Třeboně a další. Brzy se připojuje Jan Řebík, tehdy již notář v Lišově u Českých Budějovic a další. Dne 4. května 1930 se pak Universalia ustavuje jako úřady uznaná společnost vyvíjející veřejnou činnost. Od ledna 1933 začíná vydávat "organizační věstník Universalie, společnosti českých hermetiků" který je nazýván Herold a od roku 1934 pak časopis Logos, revui pro esoterní chápání života a kultury.
Také počáteční činnost Universalie, která je označena jako "společnost českých hermetiků", je poznamenána osobními spory , které souvisí s typicky českým bojem o funkce. Prvním předsedou veřejně činné Universalie se stává Jan Řebík, organizačním tajemníkem prof. C. J. Novák. Brzy se však ústředními postavami společnosti stávají J. Kefer a P. Kohout-lasenic, první pracuje v Praze, druhý v Paříži, kde prosazuje ideu universalismu a kde také zakládá filiální centrum, Universalia - Loge de France (1932), které za Lasenicovy nepřítomnosti vede v Paříži usedlý Polák, majitel filmového ateliéru W. Klimowicz. Lóže pořádá přednášky, exkurze do egyptologických sbírek pařížského Louvru za vedení lasenica, studijní výpravu do Egypta a další pozoruhodné akce.
Kefer a Lasenic jsou ve stálém písemném spojení, neboť mezinárodní výbor Universalie připravuje velkolepý podnik. Chystá se vydávat obrovskou Encyklopedii okultismu, filosofie a mytologie v lístkovém formátu rozměru osmerky, aby hesla mohla být časem doplňována. S vydáváním se započalo koncem prosince 1932 a nepravidelně se v něm pokračovalo až do roku 1940. Celkem vyšlo 58 sešitů nestejného rozsahu, tj. zhruba asi pětina původně plánovaného rozsahu. Toto dílo se stalo jedinečnou publikací světového významu. Předsedou mezinárodního redakčního sdružení této encyklopedie byl tehdy již jednoznačně pod svým pseudonymem vystupující Pierre de Lasenic. Z českých členů redakční rady lze uvést následující: PhDr. Karel Galla (později profesor sociologie na Karlově univerzitě); prof. Jiřina Karasová z Prahy; ing. František Kašpárek, pokladník České průmyslové banky v Praze; Josef Štěpán Kmínek, bývalý předseda pražské Universalie, PhMg. Karel Křížek, lékárník na Kladně; Jaroslav Novák, studující filosofické fakulty UK v Praze; MUDr. Jan Šimsa, lékař v Praze; Rudolf Adámek, akademický malíř v Praze; Karel Weinfurter, spisovatel v Praze. Posledně jmenovaný však brzy odstoupil, protože redakce nemohla splnit jeho požadavky na honorář za vypracovaná hesla. Ta vypracovávali zejména Kefer a Lasenic.
Činnost Universalie se naplno rozjela v roce 1932, v roce Griesova úmrtí. Vedoucím duchem společnosti byl již tehdy Jan Kefer, který, jak o tom svědčí reprodukovaný dopis, počital Griesem, nestorem českých hermetiků. Ale Grieseho smrt přišla nečekaně. Nabídku zpracovat některá hesla obdržel i Josef Louda (Theophanus Abba), jak o tom svědčí otištěné dopisy.
Kromě činnosti organizační (získávání členů, zakládání regionálních odboček a sekcí, později také vybudování laboratoře a další) se vedení Universalie, které bylo prakticky v rukou tajemníka Jana Kefera, věnovalo zejména přednáškové a ediční činnosti. Kefer chtěl v Praze vybudovat skutečné centrum hermetického hnutí.

(Vynechán seznam publikační a přednáškové činnosti)

Významným činem bylo vybudování laboratoře v roce 1937, o něž se zasloužil zejména F. Kabelák, který po svém příchodu z Vídně byl pro činnost Universali velkou posilou. V laboratoři si mohly členové společnosti, zejména pod vedením Kabeláka, připravovat spygyrická arkána, magická instrumentária, zejména zrcadla, kuřidla atd. Pokusy s magickými zrcadly se pod vedením Kabeláka a Kefera konaly ve srubu paní Krajníkové v Třepsíně u Pikovic na Sázavě a byly spojovány s příjemným pobytem v krásné přírodě.
Ředitelem Svobodné školy věd hermetických byl od roku 1936 dr. O. Eliáš. Na podzim roku 1937 byl F. Kabelák jmenován lektorem pro obor praktické magie, lektorem pro obor astrologie se stal Erik Hejna (v astrologické sekci se významně uplatňuval Josef Danzer). J. Kefer měl série přednášek o theurgii, magii dokonce i o vybavení alchymické laboratoře a řadu dalších. Eliáš přednášel o kabbale, dr. Hubert Mattern "vybrané kapitoly z praxe středověkých čarodějů", P. de Lasenic "hermetické zasvěcení s ohledem na esoterismus astrologie a praktickou magii". Shrnující informace ze základních kursů byly vždy publikovány v Logosu ve zvláštní rubrice tomu věnované.
Důležitou událostí bylo vystoupení P. de Lasenica z Universalie, k němuž dočlo 23. září 1937, které bylo motivováno neshodami s Keferovým pojetím spolkové činnosti. Lsenic v ní spatřoval příliš mnoho demokratismu a dábal přednost pracem lóžovým. Byl proti hromadnému pěstování hermetismu, obávaje se jeho profanace. Lasenic si také přál, aby jeho spisy vycházely jeho vlastním nákladem, v čemž mu bylo vyhověno. S Lasenicem odešla řada členů, kteří však většinou své členství v Universalii nepřerušili, do nové organizace, kterou Lasenic vytvořil a nazval Horev-klub. Lasenic a Kefer se však proto nestali nepřáteli. Kefer lasenica prohlásil "za jemu známého největšího znalce hermetismu" (Logos 1934, č. 3-4, s. 56) a Lasenic mu tuto poklonu také oplatil a z jedné i z druhé strany to jistě nebyla jen pouhá formálnost.
Kefer a Lasenic byly sloupy českého hermetického hnutí, k nim později přistoupil Kabelák. V této trojici dosáhl český hermetismus nejvyšší úroveň reprezentace. Nicméně si Kefer později postěžoval na poměry v českém hermetickém hnutí (Logos 1938, č. 2, s. 33 a násl.) a hájil veřejnou spolkovou činnost: "...neboť přes všechny obtíže, spolek má neobyčejné výhody. Je to organisace demokratická a hlas lidu je hlasem Božím. Hlas všeho členstva, hlas valného shromáždění má podivuhodný úsudek a podivuhodnou schopnost rozlišovací, podivuhodný cit pro to, co je obecným dobrem. A proto nehoršete se na vady spolkového života, naopak, chvalte demokracii a vše co její jest, její nevýhody i její přednosti. Budiž pochválen spolek, kde rozhoduje plenum a kde každý hlas je slyšen! Je tu záruka, že organizace nebude míti diktátory, tajná hlasování a rozhodování, tajné účetnictví a tajné kroužky. Takový spolek vždy snese veřejnou kontrolu, vždy odrazí zlomyslnost, neboť dobrá a veřejná práce nemusí se chouliti před světlem zdravého úsudku." V témže článku charakterizuje Kefer soudobý český hermetismus takto: "povšimněte si našich hermetiků. Před lety jich bylo v Čechách tak asi deset, a kdyby štítíce se spolkového života pracovali jako jednotlivci, bylo by jich dnes již mnohem méně. Nebáli se veřejného ódia a založili spolek. A dnes se můžeme pochlubiti takovým počtem vzdělaných pracovníků a kvantitou a kvalitou odborné práce jako snad žádná evropská země. Vzpomeňte faktu, že přes všechny slabosti lidí a spolkového života, přes všechny plodné i neplodné kritiky, půtky ideové a méně ideové, přes všechny exody členstva a jeho fluktuaci, dokázala naše Universálka, že v našich vlastech je na sedmset osob ze všech povolání, od dělníka až po univerzitního profesory, průmyslníka a politika, a že tyto osoby považují vědu Hermovu za naplnění svého života. Nemyslíte, že tito lidé již dokáží, aby dějiny našeho národa byly zabarveny nesmrtelným odkazem této vědy?"
Nuže, tento předpoklad se sice dodnes nevyplnil, ale jisté je, že Universalia dala českému hermetickému hnutí pevné základy a jasnou orientaci, položila základy tradice, která doufejme, že už nebude opuštěna i přes mnohá protivenství, která ještě nastanou.
Ideu Universalie byl universalismus, proto se jmenovala tak, jak se jmenovala. Byla to sice společnost českých hermetiků, ale neuzavírala se vlivům směřujícím k syntéze esoterního vědění. V příslušném hesle Encyklopedie okultismu, filosofie a mytologie je Universalia charakterizována jako "neodvislá neodogmatická společnost pracující v zásadách filosofického i hermetického universalismu" a jejím posláním je "propagace hermetismu a filosofie, snytetické studium náboženských a okultních nauk všech směrů a dob, aby byl posílen idealistický a duchovní proud v soudobé kultuře". Dále se tu uvádí: "Universalismus jde za jedním hlavním cílem, Prapříčinou nebo Bohem, k němuž cílí všechno bytí po různých individuálně vhodných cestách. nezavrhuje žádného náboženství, ani žádné metody k tomuto cíli vedoucí, jestliže je dobrá a individuálně vhodná, Universalismus je pokládán nejen za filosoficko hermetický názor, ale i za určitou vyšší vývojovou fázi kritického badatele. Za hlavní realizátory universalismu jsou mimo jiné pokládáni farao Achuenaton (Amenhotep, IV. stol. př Kr.) a Platon, ze společností některé z gnostických, alchymisté, Bratrstvo Růže a Kříže, SES, New Eulis." Lasenic, který je nepochybně autorem těchto slov, pak jinde (Logos 1934, č. 8-10, s. 113 a násl.) charakterizoval universalismus těmito slovy: "Fanatické zápasy náboženské, filosofické a esoterní zplodili podle tohoto zákona nový syntetický proud, jejž nazýváme universalismem.

Bludné odvětví magie

6. října 2006 v 23:25 | Elie Chatte |  Prvorepublikový esoterismus
Za jednu ze zajímavých osobností esoterizmu první republiky lze nesporně označit Františka Kabeláka (1902-1969). Více než-li samotná osobnost hovoří jeho spisy zaměřené na magii. Za velice pozoruhodný a možná i poněkud kontroverzní lze zcela nesporně označit spis s názvem Magia nigrae (Černá magie), zabývající se tzv. bludnými odvětvími magie, tj. černou magii a z ní vycházející sexuální magii.
Kabelák tento spis napsal coby zkušený praktik v různých druzích magie na žádost České hermetické společnosti Universalia. Jeho spis vyšel ve velmi omezeném nákladu a byl určen pouze badatelům v této oblasti. Obsahem spisu jest popis určitého druhu sexuální magie, na němž lze nejlépe demonstrovat práci s astrálem. Tyto praktiky autor popisuje věcně (mnohdy suše), jakoby se sám chtěl distancovat od těchto nebezpečných praktik s černou magií, jelikož sám věřil v sexuální magii bílou praktikovanou některými kabaslistickými, tantrickými a taoistickými sektami.
Aby jsme autororovi nekřivdili, je potřeba uvést, že se zabýval svatou kabalou, jíž věnoval spis Kabalistické zasvěcení. Obsahem tohoto spisu nemá smysl zabývati se více, jelikož jak již je z názvu patrné, porozumí mu pouze pár vyvolených. Nemalou část své energie Kabelák věnoval i "hermetickému lékařství rostlinému", staroegyptské filosofii, indické astrologii, konstrukci magického zrcadla a v návaznosti na kabalistické vidění světa i jasnovidectví.
Přesto mi nedá abych si nepoložila otázku: Bylo opravdu nutné sepsat historii satanizmu a popsat praktiky černé magie? Kabelák toto učinil na žádost Universalia. Svým popisem holých praktik bez jakéchkoliv romantických představ zachytil holou podstatu černé magie. Také rozumím tomu, že pokud se má proti bludným praktikám magie bojovat, je potřeba je poznat a to i v návaznosti na historické souvislosti.
Po přečtení několikati fragmentů z jeho spisů jsem dospěla k závěru, že se jedná o člověka, který zřejmě pochopil principy kabaly (což mu lze pouze tiše závidět) a na magii nahlížel z nadhledu kabalisty. Zároveň se jednalo o všestraného filozofa, který uměl nazývat věci pravým jménem a s noblesou popsat i věci poněkud nechutné.

PoZ aneb Na co vás chce Saluko nalákat.

5. října 2006 v 11:25 | Hedvik Segon |  Studenti a profesoři
Hmm, tak jo, učím jedině PoZ, tedy \"Pěkně od základů\" (možná se to časem změní, ale, nepočítám s tím) a co k tomuto předmětu říct? Tak snad o co se jedná. Na hodinách jde spíš o diskusní kroužek, nevim proč, ale vždycky jen dvou lidí ze třídy, tedy mě a nějakého, snad, žáka. Sám nevím jak těm lidem říkat. Víc lidí snad nikdy najednou nepřišlo, ale zase, vždycky jiný žák....
Výuka nemá ani systematické zaměření, ani celkový kontext. Má jen jeden cíl, pokoušet se stále a dokola vytahovat lidi, kteří se v internetové spleti stratí v informacích, zase zpět k realitě. Popřípadě, napravovat omyly, ovšem, jen s mými skromnými znalostmi. Prostě a jednoduše, přivést ty co tápají na trochu samostatnější a jasnější cestu a nenechat je upadnout do bahna, které tu loni šířili někteří rádoby-profesoři. Pevně doufám, že to dokážu, zvlášť u některých. No a druhý produkt, snažit se prostě kecat a zkoušet dál objevit cesty magie, protože ani moje poznání není nevyčerpatelné, ani mé vybudované názory neomylné. Takže, proč se o nich trochu nehádat? Můžu nabídnout těm, co hledájí pomocnou ruku, ale těm, co nehledají, toho moc nabízet nehodlám........ no a konečně, ti, co už našli alespoň to co já, nebo, obecně, kdokoli, klidně přijďte, přečtěte si výklady, případně se i přihlašte, seřvěte mě, když se vám bude zdát, že píšu žvásty, kecat se dá vždycky a já mám ještě minimálně 10 míst;)