Únor 2006

Aura

13. února 2006 v 20:39 | Hedvik Segon |  Úvod do magie
Co je to aura?
Podle slovníku je aura neviditelné vyzařování energie, které obklopuje vše živé. Protože energetické pole existuje kolem každé věci, má auru dokonce kus skály nebo kuchyňský stůl. Ačkoliv aura obklopuje celé tělo, je součástí i každé buňky a odrazem všech jemných životních energií. Můžeme ji tedy pokládat v podstatě za součást těla, ne jen za něco, co ho obklopuje. Slovo aura je odvozeno z řeckého výrazu "aura", které znamená vánek. Energie obsažené v naší auře jsou obrazem naší osobnosti, našeho způsobu života, myšlenek i emocí. Aura zřetelně ukazuje náš mentální, psychický a duchovní stav.
Zapomenutá schopnost - Lidé byli schopni vidět auru od pradávna. Mnohé staré skalní kresby zobrazují lidi s podivnými kruhy kolem hlav. Svatí byli znázorňováni se zářící nebo zlatou aurou ještě do nástupu křesťanství. Takovou svatozář kolem hlavy je možné nalézt na starých obrazech z Egypta, Řecka a Itálie.
Význam barevného spektra
Barva je forma projevu a existuje v souznění se zvukem a dalšími aspekty energetické povahy. Barva je objektivní médium, jehož pomocí se přenáší energie / informace a tudíž můžeme říci, že světlo a barvy jsou doručovatelé energetických informací. Barvy v auře je nutno chápat jako různé energeticko informační hodnoty, které se posuzují v různých rovinách vnímání. Barva v naší auře je vyjádřením druhu síly, kterým se projevujeme v životě. Prezentujeme tak svému okolí své postoje, návyky a ukazujeme na dosažený stupeň naší lidské a duchovní zralosti.
Každá barva barevného spektra poukazuje v závislosti na tom, v které části aury se nachází, na různé vlastnosti a kvality. Velký význam z hlediska interpretace mají sousední barvy, které se navzájem prolínají, jakož i intenzita odstínů, tónů, množství skvrn a jejich umístění v auře. Každý barevný tón i odstín má svůj vlastní charakter projevu a tudíž i významu, a je ovlivněn celou řadou druhotných příčin, faktorů a vzájemných vazeb.
Taktéž jako jeden z dalších pohledů ve vnímání barvy je podstata vnitřní harmonie barvy, tedy kvalita, která vyjadřuje nosnou informaci involučního či evolučního významu, daná polaritou + a - , tedy jasností a čirostí, nebo bahnitým, zakaleným tónem. Současně tímto vypovídá o velmi důležité informaci, která se týká blokace na barvu, kterou se projevuje karma v našem současném bytí.
Barvy v auře se také mění v závislosti na tom, jak se měníme my sami. Barvy, které zobrazují naše emoce či myšlenkové procesy se mění relativně rychle oproti barvám, které zobrazují naši základní charakteristiku, stupeň dosažené duchovní zralosti, charakter, podvědomí, nebo jiné informace karmické povahy, které již mají stabilnější ukotvení.
Jednotlivá, vzájemně se prolínající barevná seskupení se navzájem mísí a vytvářejí různé formace mrakovitých struktur, které mají svůj specifický význam v závislosti na jejich umístění, barevnosti, čistosti či zakalenosti. Vypovídají o našich charakterových rysech, návycích či předpokladech v osudu jedince.
Další formou barevných projevů v auře jsou barvy smíšené, které vytváří celou škálu dalších barevných odstínů. Některé z těchto barev, jako je například šedá, hnědá, sinavě zelená nebo špinavě purpurová se v auře vyskytují lokálně a tudíž nevytváří základní barvu aury. Lokální místa těchto specifických barevných hodnot poukazují na disharmonické projevy. Jsou to barvy, kterých by se měl člověk snažit zbavovat, protože mu znemožňují vnímání a projevování se v citové a duchovní kvalitě.

Čínská astrologie

13. února 2006 v 20:37 | Hedvik Segon |  Úvod do magie
Čínský lunární kalendář
Čínský lunární kalendář je nejstarší v historii. Je znám už od roku 2673 př. n. l. Tehdy císař Chuang-ti zavedl první cyklus tohoto zvěrokruhu. Úplný cyklus trvá šedesát let a tvoří ho pět běžných cyklů po dvanácti letech, které se opakují. K jednotlivým rokům těchto běžných dvanáctiletých cyklů jsou přiřazena jednotlivá zvířecí znamení. Protože lunární kalendář se od našeho značně liší a roky nezačínají vždy ve stejný den. Účinek jednotlivých znamení navíc zeslabuje nebo zesiluje jeden z pěti prvků, které se také postupně střídají.
Je to dřevo, které ovládá planeta Jupiter, oheň ovládaný Marsem, země pod vládou Saturnu, kov, který ovlivňuje Venuše a voda pod vlivem Merkuru. Aby vše bylo ještě složitější, prvky se štěpí na kladné a záporné póly - jin a jang. Nechceme tu popisovat podrobné horoskopy, které navíc závisejí i na hodině, v níž se člověk narodil. Jde o základní charakteristiku znamení.

Numerologie

13. února 2006 v 20:35 | Hedvik Segon |  Úvod do magie
Proč numerologie, astrologie či grafologie? Zeptejte se prezidentů, králů a všech významných i méně významných osobností, proč si nechávají dělat rozbory? - Jsou chytří, chtějí pochopit své slabé i silné stránky, svoje potencionální vlastnosti, aby díky tomuto poznání s nimi uměli lépe zacházet. Mohou si uvědomit své skryté potenciály, které začnou zdokonalovat a naopak i své slabé stránky, kde by jim to dalo o mnoho více práce. Silná místa propracují a tam, kde se cítí slabí, to radši svěří někomu schopnějšímu. Nenastane tak tříštění sil, a každý dělá, na co má potenciál.
Nemluvíme zde však o horoskopech a výpočtech, které můžete běžně najít v časopisech a novinách. Na mysli mám důkladně zpracovanou osobní analýzu, díky níž pochopíme lépe svoje chování a sklony, stejně tak i svého okolí.
Numerologie a astrologie jsou po věky propojeny a pospojovány.
Již starověcí Chaldejci, Egypťané, Hinduisté, Esejci a mudrci arabského světa (kam se po rozpadu Římské říše přesunulo tehdejší veškeré vědění) byli mistry skrytých významů čísel. Někteří z těchto osvícenců objevili to, čemu se dnes říká precese, a vypočítali, že k ní dochází každých 25 850 let (tzv. Platónský rok, který je rozdělen na dvanáct znamení, které trvá cca 2 150 let, nyní se nacházíme ve věku Ryb a přecházíme do věku Vodnáře). Jak se k tomuto výpočtu dopracovali?
Čísla jsou principem a zdrojem všeho.
Pythagoras (6. stol. př. Kristem) nám zanechal svou základní teorii: "Čísla jsou principem a zdrojem všeho." Klíč k záhadám vesmíru byl svého času svěřen kněžím, rabínům a prelátům, kteří už před dávnými časy poztráceli pravdu ve svých klášterech a monastýrech, nebo ji pohřbili v tajných ceremoniích a záhadných rituálech.

Tarot

13. února 2006 v 20:33 | Hedvik Segon |  Úvod do magie
Struktura Tarotu
Velká Arkána čítá dvacet dva karet: od Blázna, karty bez čísla, až po Svět, kartu číslo XXI. Těchto 22 karet představuje symboly a archetypální znaky pocházející z mýtů a dalších pramenů. Padesát šest karet Malé Arkány se dělí do čtyř oddílů - žezla (nebo "hole", odpovídají křížům), meče (=piky), kalichy (=srdce), mince (nebo "pentakly", odpovídají kárám). Každá série se dělí na deset číselných (eso až desítka) a čtyři figurální (král, královna, rytíř a kluk (nebo "panoš")) karty.
Arkána tarotu je souborem obrazů archetypů, tj. symbolů cest k jednotě. Vše empiricky jsoucí existuje v protikladech a věčnou touhou člověka je najít cestu k jednotě. Tato cesta je obsažena v symbolech archetypů, proto jsou i odrazem božských idejí, nebo jinak řečeno jsou obrazem duchovního tvoření, jímž se člověk odpoutává od vědomí daného jeho vržeností do světa fyzického.
Tarot je sada 78 karet neznámého původu, které se dělí na velkou ( 22 karet ) a malou arkánu ( 56 karet ) Jádrem tarotu je těchto dvaadvacet velkých arkán, které mohou být interpretovány ve třech rovinách:
  1. Hermetické - ikonograficky zakódované iniciace
  2. Mýticko - symbolické
  3. Hlubinně psychologické jako projekce archetypů - druhá a třetí rovina výkladu spolu úzce souvisejí svým archetypickým základem.
Tarot a alchymie
Badatel A. Douglase (1974) říká: "Z toho co víme o tarotových kartách, zdá se být pravděpodobné, že byly vymyšleny tak, aby znázorňovaly stupně nebo etapy v systému zasvěcení. Jejich symbolika něčím připomíná symboliku alchymie, která, jak ukázal C. G. Jung, byla pro své vnímavější vyznavače systémem hermetického výcviku vedoucího k duchovnímu osvícení. Alchymie se vyvinula v Egyptě a v helénistické Alexandrii, a je-li tomu tak, pak jsou alchymická pojednání i tarotové karty ukázkou tajné symbolické mluvy, kterou vynalezli zasvěcenci všech věků, aby poučovali své žáky a zmátli nezasvěcené.

Alchymie

13. února 2006 v 20:29 | Hedvik Segon |  Úvod do magie
- Kabala
Kabalu lze nazývat teoretickou magií. Celá staletí se pak šířilo jen ústním podáním. Neokultisté kladou základy kabaly do V. stol. po Kr. a odvozují ji od gnose (v.), což je sporné. Samo slovo "kabala" (původně psáno se dvěma "b") je odvozeno ze slova "kábal" ("kébil"), které znamená obdržet něco, resp. ze slova "kibbel", které znamená ústně něco sdělit, obdržet ústní sdělení. Hebrejsky se slovo kabala píše - odprava doleva - l k q (l-b-q). Obsahem kabaly je tradice patriarchů, poznání získané malým předoasijským kmenem Hibri z těchž pramenů, z nich sála magie perských a egyptských kněží, které bylo uvedeno v syntézu knězem Osirisova kultu, Mojžíšem. Proto základním pramenem kabalistické exegese je zvláště Mojžíšova Genesis ("Berešith").
Jádrem kabaly
je učení o čistém bytí "En Soph" a božím těle "Avir". Proslulé kabalistické dílo "Zohar" se prolíná v deseti sefirotách, které reprezentují ontologické kategorie, uskutečňující se ve světě jako jednota ontického a etického a odrážejí Věčného Adama nebo Pre-Adama (symbol božské podstaty). Kabalistické sefiroty "tvůrčí praideje", jsou analogií Platónových idejí, jsou to "logoiů, vyzařující však síly. Podle Papuse reprezentuje kabala nejdokonalejší syntézu egyptských mystérií. Východiskem kabaly je hebrejská abeceda. Tvary jejich písem nejsou náhodné, jsou to hieroglyfy, které ve vzájemných vztazích vytvářejí symbol a samy o sobě reprezentují čísla. Každé písmeno je síla spojená s tvořivými silami univerza: "kombinovat hebrejská písmena tedy znamená kombinovat čísla a ideje.". To je i podkladem Tarotu, posvátné knihy Thovtovi, která podává klíč k dvaceti dvěma arkánům světa. Sedmi stupňům výstupu z apriority odpovídá "srozumitelný šepot sedmi božstev Elohim", sedmiramenný svícen umožňující poznání ve světle všech světel.

Něco o nás

13. února 2006 v 20:26 | Magdalena Simuel |  Waterfall

Už dlouho jsem se rozhodovala že napíšu něco o našich studentech, protože si to zaslouží.

Mezi prvními bych chtěla jmenovat Hedvika Segona. Kolejního opatrovníka a právem jednoho z nejaktivnějších studentů naší koleje i Angel University.Je to milej kluk a fakt aktivec.
Další je Paiper Halliwelová a ejla Green..další naše aktivistky..přou se o pozici druhého opatrovníka a dobře s námi vycházejí.

Jmenuji se Hedvik Segon a musel jsem poupravit tento článek.

Magdiniiny(jak to je help) chvály si cením a díky jí za to..slova jí někde lehce ujela v tom skvostném proslovu..:D a tak jsem tu nevýslovnou chválu:D trochu upravil..
Chtěl bych dodat že ve všem co dělám i když nevěřím že bych byl hoden této chvály mě motivovala Magda a zvedla mou naději uspět v astrologii..díky ti.

Element voda

13. února 2006 v 20:17 | Magdalena Simuel |  Vodní živel
Voda
Voda je nejdůležitější látkou na světě, bez ní bychom nemohli žít. Naše těla obsahují 90 % tekutin. Myšlenky a modlidby jsou v blízkosti vody zesíleny. Tak jako voda v přírodě tvoří oceány a řeky v neustálém koloběhu s atmosférou (deště), představuje i mezibuněčná tekutina v našem těle obdobně vnitřní prostředí ("astmosféru pro buněčný ľivot"). Voda je emocionální živel. Fantaziemi a sny vodních znamení se živí duchovní svět lidstva. "Vodní lidé jsou především v kontaktu se svými city, jsou otevřeni i těm nejjemnějším poznatkům o věcech mimo nás.
Voda reprezentuje oblast hlubokých emocí a reakcí na okolní svět, tudíž není náhodou, že jsou zrozenci vodních znamení přecitlivělí, psychicky snadno zranitelní. Jelikož voda je proměnlivá, nemá žádnou vlastní formu a pevnost, bývají vodní typy lidí ovlivnitelní, dají na mínění druhých lidí. Voda je emocionální energie, která je manifestovaná ve fyzickém světě. Představuje sílu základních životních rytmů. Příliv a odliv. Schopnost cítit a reagovat jako organismus.
Vodní znamení
Rak - je domov primární louže, z níž všichni pocházíme. Malá vodní hladina mikrokosmu, v níž se zrcadlí makrokosmos. Oběhové systémy umožňují pocit celistvosti, a tím i primární vědomí sebe sama na úrovni cítění a reagování.
Štír - je voda, která spojuje jedince se větším celkem. Záliv individuálního vědomí je spojen průlivem společenského, skupinového vědomí s oceánem vědomí kolektivního. Nebo také nevědomí. Je to přechodné stadium mezi Rakem a Rybami
Ryby - jsou vodou oceánu, obrovského živého funkčního strukturovaného prostředí, které má svůj rytmus, obyvatele i kulisy. Jedinec se v Rybách stává součástí organizovaného všelidského celku a podílí se na jeho rytmu produkce a distribuce

Kolejní hymna

13. února 2006 v 19:55 | Hedvik Segon, Magdalena Simuel |  Waterfall
Milá kroniko,čas jde dál,my s ní,a proto jsme si složili i kolejní hymnu =))
Temně hučí Niagára, temně hučí do noci, když my vždycky všechno vyhrajem, budem slavní my, né vy! A když se to nepodaří, nezoufáme, nelkáme. Vždycky rychle vzpomenem si, že příště všem nandáme! Když se však přec co nezdaří, s jistotou si povíme: "To jsme my, my Waterfallští, my se nikdy nevzdáme!" A proto, ať se všichni snaží, nebraňme jim v úsilí, my je přeci vždycky smetem, ať chtějí či nechtějí! Naše síla z vody číší, má magickou moc, nebojme se podat ruku v jasný den i temnou noc. Naše krky zdobí tváře, avšak nesuď podle nich, nikomu nic nedarujem, buďte ten či onen!!!
Hlasujte v anketě, jak se vám naše hymna líbí!!

Kolejní kronika

13. února 2006 v 15:29 | Hedvik Segon,Magdalena Simuel |  Minulé roky aneb co máme za sebou

Náš 1. kolejní opatrovník a kolejní profesorka pro Vás unikátně dali dohromady 2 návrhy kolejní kroniky..nechte se fascinovat.

Tak toto je naše kolejní kronika:
1) Byl sychravý, deštivý den a nebohá dívka, křestním jménem Paiper se ocitla před dveřmi velkého hradu, který nese název Magic University. Nebohá dívčinka prozatím nevěděla, co si pod tím představit, ale to bylo v tuto chvíli to nejmenší, co ji trápilo. Zaklepala na dveře a po pár vteřinách slyšela těžké kroky blížící se k mohutným dveřím. Paiper byla velmi vystrašená, jelikož po chvíli, když se dveře zcela otevřely zahlédla muže s tajemným pokřiveným výrazem ve tváři. Vybídl jí ať vstoupí. Chvíli se rozmýšlela, avšak byla jí opravdu veliká zima, která sálala od promočených šatů a tak se odvážila vstoupit. Podivný chlapík jí už dále nedoprovázel.
Po pár krocích jí upoutal obraz na stěně, ale v tom rozrušení mu nevěnovala moc pozornost a obraz se jí po chvíli vytratil z paměti. Postupovala dál, jako by už tam jednou byla.
Vstoupila do velkého sálu a tam spatřila několik lidí kolem velkého kulatého stolu, kteří zrovna hodovali. Teprve po pár okamžicích si jí všimla jakási žena obklopená hloučkem lidí a promluvila na ni: ,,Paiper, už tu na tebe čekáme, byla jsi vyvolena, jako kouzelnice a proto se ti do cesty postavil tento hrad." Po těchto slovech se pořádně porozhlédla po místnosti. Na stěnách visely honosné, začarované tabule, kde byly čtyři názvy: Waterfall, Moonshinig, Glarystars a Thunderstorm. Vedle nich byla nějaká čísla. To samozřejmě Paiperka ještě nemohla znát jejich význam, ale ta moudrá žena jí vysvětlila, že to jsou názvy čtyř kolejí a číslo vedle každé z nich uvádí bodový stav dané koleje. Zpočátku to na ni bylo trochu moc, Paiper nic moc nechápala, ale potom, když se pořádně zadívala na ostatní studenty, začínala chápat. I když vypadali jako normální lidé, v obličejích se jim zračila jakási jiná věc, kterou Paiper nedokázala pochopit. Nevěděla, kam má dále jít, stála vprostřed místnosti a její zrak spočinul na zvláštního, ale za to na pohled velice chytrého, inteligentního muže, ke kterému se všichni chovali trochu jinak, než k ostatním, hleděli na něj, jako na velkou autoritu a každý si ho vážil. Ten si všiml, jak na něj dívka zírá a promluvil k ní: ,,Já se jmenuji Eleamir Dobrý a jsem ředitel této univerzity. Ta žena, která sedí na místě hned vedle mne je má zástupkyně, Ixtein De Draculo. Jestli budeš mít nějaké otázky zeptej se mě nebo někoho tady ze studentů, třeba Olivky ta je tu nejdéle."
Uběhl asi týden, Paiper poznala celou školu, věděla už jaké má poslání, poměrně rychle zde zorientovala a zabydlela. Na zítra ráno měla být zařazena do koleje. Vůbec netušila, jak to bude probíhat, celou noc o tomto slavnostním dni snila. Konečně to tu bylo. "Paiper Halliwelová, jsi zařazena do koleje Waterfall," rozléhalo se hlubokým hlasem po celé místnosti, kterou navštívila onehdá poprvé, zařazování proběhlo v místnosti, která doposud nese jméno Velká síň.
Paiper byla nadšením bez sebe, zjistila, že její kolej je na posledním místě. Nikdy nezapomněla na slova ženy, že byla vyvolena a tento hrad se jí postavil do cesty. Nemohla to nechat jen tak. "Když už jsem byla vyvolena, musím něco dokázat a pro kolej udělat něco velkolepého," chtěla dokázat že její kolej nebude poslední. Nebyla to žádná hračka ani procházka růžovým sadem, ale spolu s ostatními nakonec dohnali kolej, která byla do té doby na třetím místě, a to Thunderstorm. Po tom, co Paiper společnými silami dokázala, začala být škola velice známá a každý den tam přišlo mnoho nových studentů.
Někteří se později stali profesory. Jako například Julia Roseanová, která stejně jako Paiper ctila a velebila kolej, do které chodila, Waterfall, a proto, když se později stala profesorkou astrologie, chtěla stále pomáhat koleji, ve které stejně jako Paiper chudičce začínala, a tak udělala vše proto, aby se mohla stát kolejní profesorkou koleje. To se jí také nakonec splnilo, poté co získala titul Expert. Teď když se řekne "hlavní učitelka koleje Waterfall", každý si vzpomene právě na Julii, která se o kolej stará pod novým jménem Magdalena Simuel.
Jak přibývali žáci, přibývalo i těch, kteří byli zařazeni do této koleje. Někteří však neměli o školu moc zájem. Paiper vůbec nechápala, proč se do školy vůbec hlásili, když si teď neváží vlídného přijetí, vždyť právě bez toho by byla chudinka před časy žila někde sama v lese.
Kolej byla před Thunderstormem, tedy na třetím místě, ale ambice této koleje sahaly mnohem výše, chtěli dohnat i Glarystars. Každým dnem se jejich náskok snižoval a i díky tomu, že si Glarystarští moc věřili a mysleli si, že je tato původem poslední kolej přece nikdy nemůže dohnat, po nějaké době, kdy do koleje přibyli další aktivní studenti tuto kolej opravdu předehnali. Teď už byli konečně druzí.
Jak to poznali? No, pamatujete se na ten obraz, který uviděla Paiper při svém vstupu do školy? Byl to obraz, který každému žákovi sdělí všechny novinky, tedy i změny bodového stavu a z tohoto obrazu si může také každý student přečíst vzkazy, které mu nechali ostatní spolužáci. Teď už mají ti, co se snaží spoustu bodů, ale Glarystars a Thunderstorm se stále a nepřetržitě snaží, a proto nikdo z Waterfallu nesmí zahálet. Ovšem to by nebyla povaha Waterfallštích, aby se spokojili s druhým místem a tak se všichni připravte na to, že Waterfall bude jednou první a všichni, kdo se na tom podíleli budou na kolej a na její zakladatelku Paiper pyšní!!! =)
Anebo ještě další návrh:
2) Tajemství Waterfallu ( kronika )

Byla bouře ...Bouře veliká a mladá dívčina jménem Magdalena se schovala do objevené školy která nesla název Angel University .
Otevřel ji mladý milý člověk zástupce ředitele školy Eleamir Dobrý podal ji ruku a ona s ladnými kroky vešla do školy ...Dali ji do koleje se jménem Waterfall nevěděla co to znamená a tak šla do dveří s názvem stejným jako jmenovaná kolej , vešla ale viděla jen vodní modrou barvu a oslňující světlo ...šla , šla dál za světlem a tam oběvila mocného ochránce vody Gabriela.* Sdělil ji že Waterfall je mocná kolej a znamená " Vodopád", pak ji pustil do krajiny kde bylo vše z vody mladá dívčina Magdalena poznala mocnou sílu vody a hlavně poznala Waterfall tedy poznala krajinu kde vládl mocný Gabriel se svým palácem a věrným přítelem Waterfellem !!!Poznala také samotný Vodopád který stál na začátku pravěké řeky v Tajemném údolí kde po staletí vládli Elfové ...řeka nesla jméno Waterfallský potok a byl velice úzký ale vodu měl pitnou a čistou jako nebe ...,našla mocný vodopád kde se napájeli nemocná zvířátka a dokonce i nemocní lidé protože tento Waterfall pomáhal druhým a díky této snaze byl nepřekonatelný a nejlepší přítel druhých ...Magda se vrátila zpět z mocné říše a pomáhala druhým jako ten mocný Waterfall a díky tomu ji Eleamir udělil titul Expert a ona se stala profesorkou Astrologie a také hlavní profesorkou Waterfallu ...A teď učí nás Waterfallské poznávat tajemnou sílu Waterfallu !!!,kterou ona sama zná a studuje ji !!!

Jelikož Waterfall je pomocník a nechlubí se tím kolik má bodů a podobně my Waterfallský žijeme jeden pro druhého !!!

* To jméno je pravé, ochránce vody má opravdu jméno Gabriel
Mno, nejsou báječné??! =)))

Waterfall všeobecně

12. února 2006 v 19:36 | Hedvik Segon |  Minulé roky aneb co máme za sebou
Naše kolej Waterfall je ve školním poháru aktuálně 1.!!! Což je veliký úspěch! Za námi se drží Moonshining, dále pak Glarystars a na posledním místě je Thunderstorm. Naše kolejní profesorka Expertka Magdalena Simuel je na nás fascinuje a motivuje!:-)Naši kolej vede dobře a to i proto, že jsme předehnali Moonshining!!
Kolejní barva: nebeská modř